Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aktualizuje zalecenia dotyczące farmakoterapii w COVID-19 (iwermektyna)

16.02.2021
opracowała: dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała aktualizację zaleceń dotyczących farmakoterapii w COVID-19, uzupełniając wcześniejszy dokument o stanowisko dotyczące iwermektyny.

Po przeprowadzonej analizie dostępnych danych z badań klinicznych AOTMiT nie zaleca rutynowego stosowania iwermektyny w leczeniu COVID-19. Użycie tego leku u pacjentów z COVID-19 według AOTMiT powinno być ograniczone do eksperymentów badawczych. AOTMiT podkreśla, że dane naukowe dotyczące skuteczności iwermektyny w zakażeniach SARS-CoV-2 nie są przekonujące i nie pozwalają na ostateczne wnioskowanie.

Iwermektyna jest lekiem przeciwpasożytniczym, stosowanym przede wszystkim w chorobach tropikalnych, m.in. w leczeniu filarioz oraz zarażeń tęgoryjcem. W badaniach in vitro wykazano, że iwermektyna hamuje replikację wielu wirusów, w tym SARS-CoV-2. W postaci doustnej iwermektyna nie jest dostępna w Polsce.

AOTMiT wskazuje na słabą jakość danych z badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania iwermektyny u chorych na COVID-19, przeprowadzonych jak dotąd, m.in. w Egipcie, Bangladeszu, Iraku i Nigerii. Wyniki niektórych z nich wskazują na brak skuteczności iwermektyny, inne na zmniejszenie stężenia wskaźników stanu zapalnego, skrócenie czasu eliminacji wirusa, ustępowanie objawów klinicznych oraz zmniejszenie śmiertelności. AOTMiT zwraca uwagę na ograniczenia metodyczne dostępnych badań, w tym: brak zaślepienia, małe grupy chorych, różne dawki i sposoby podawania iwermektyny, stosowanie w grupach kontrolnych terapii nieskutecznych lub o udowodnionej szkodliwości w COVID-19, a także nieprecyzyjne określenie zaawansowania choroby i punktów końcowych.

W celu sformułowania zaleceń dotyczących iwermektyny AOTMiT przeprowadziła metaanalizę wyników badań klinicznych z randomizacją, wykazując znamienną statystycznie redukcję ryzyka zgonu o 60%. Agencja zwraca jednak uwagę na to, że badania przeprowadzono u pacjentów z różnym nasileniem COVID-19, stosowano różne dawki iwermektyny, a w dwóch badaniach łączono iwermektynę z doksycykliną. AOTMiT ocenia te wyniki jako zachęcające, ale wymagające jednoznacznego potwierdzenia lub zaprzeczenia poprawnie zaplanowanymi badaniami.

Pobierz zaktualizowane zalecenia ze strony AOTMiT
Dokument w wersji z 5.02.2021 r.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest