Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aktualizuje zalecenia dotyczące farmakoterapii w COVID-19 (osocze ozdrowieńców, macierzyste komórki mezenchymalne)

09.06.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała nową wersję zaleceń dotyczących farmakoterapii w COVID-19. Aktualizacji uległo stanowisko AOTMiT dotyczące stosowania osocza ozdrowieńców u pacjentów z COVID-19. Ponadto uzupełniono wcześniejszy dokument o zalecenie w dotyczące wykorzystania macierzystych komórek mezenchymalnych w leczeniu COVID-19 oraz doprecyzowano dawkowanie tocilizumabu u pacjentów o masie ciała ≤40kg).

Stanowisko AOTMiT dotyczące stosowania osocza ozdrowieńców u pacjentów z COVID-19

Po przeprowadzonej analizie nowych dowodów naukowych z badań klinicznych i wobec niepotwierdzenia skuteczności interwencji w większości badań z randomizacją (RCT) i ich metaanalizach, AOTMiT nie zaleca rutynowego stosowania osocza ozdrowieńców u chorych hospitalizowanych z COVID-19.

Podstawę tej decyzji Panelu Ekspertów AOTMiT stanowią wyniki „Przeglądu doniesień naukowych dla osocza ozdrowieńców, stosowanego w leczeniu COVID-19 ” z 27 maja 2021 r., dostępnego w serwisie AOTMiT.

AOTMiT podkreśla, że w wynikach największego RCT (platforma badawcza RECOVERY) nie odnotowano znamiennie niższej śmiertelności w 28. dniu choroby u pacjentów, którzy otrzymali osocze ozdrowieńców, w porównaniu z grupą kontrolną, nieotrzymującą osocza.

Stanowisko AOTMiT dotyczące stosowania mezenchymalnych komórek macierzystych u pacjentów z COVID-19

Zgodnie ze stanowiskiem AOTMiT nie zaleca się rutynowego stosowania mezenchymalnych komórek macierzystych u pacjentów z COVID-19, ograniczając ich użycie do eksperymentu medycznego.

Zalecenie to sformułowano na podstawie analizy dostępnych publikacji naukowych, przeprowadzonej w ramach „Przeglądu doniesień naukowych dla macierzystych komórek mezenchymalnych (ang. mesenchymal stem cells, MSC) w leczeniu pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 ” z 27 kwietnia 2021 r., dostępnego w serwisie AOTMiT.

Eksperci AOTMiT zwracają uwagę, że wyniki badań nad wpływem mezenchymalnych komórek macierzystych na przeżycie nie są spójne. Wyniki badań z randomizacją sugerują możliwą korzyść z zastosowania macierzystych komórek mezenchymalnych u chorych na COVID-19 w zakresie czasu do poprawy klinicznej, wyzdrowienia, poprawy w odniesieniu do zmian w obrazie TK oraz zmniejszenia wykładników laboratoryjnych stanu zapalnego. AOTMiT podkreśla jednak, że wyniki te obarczone są dużą niepewnością, związaną przede wszystkim z małą liczebnością badanych prób.

Zaktualizowane zalecenia AOTMiT są dostępne na: https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/aktualizacja-zalecen-w-covid-19-osocze-ozdrowiencow-macierzyste-komorki-mezenchymalne/

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest