Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała aktualizację przeglądu doniesień naukowych dla osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19

16.04.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o kolejnym etapie aktualizacji zaleceń dotyczących farmakoterapii COVID-19 w związku z nowymi dowodami naukowymi skuteczności i profilu bezpieczeństwa poszczególnych technologii lekowych.

Dziewiątego kwietnia w ramach tej aktualizacji AOTMiT opublikowała nową wersję opracowania analitycznego dotyczącego skuteczności i profilu bezpieczeństwa stosowania w leczeniu COVID-19. Przegląd doniesień naukowych uzupełniono m.in. o analizę danych z 7 badań klinicznych z randomizacją (RCT) oraz wyników zaktualizowanego raportu EUnetHTA dotyczącego osocza ozdrowieńców.

Według przeprowadzonej przez AOTMiT metaanalizy kumulacja wyników RCT wskazuje na brak istotnych statystycznie różnic w zakresie ryzyka zgonu w grupach badanych wobec grup kontrolnych bez względu na czas podania osocza i miano przeciwciał. Kumulacja wyników badań obserwacyjnych według AOTMiT wskazuje natomiast na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zgonu o około 57% w grupie, w której zastosowano osocze w przypadku podania osocza w ciągu 3 dni od przyjęcia do szpitala oraz na zmiejszenie ryzyka wystąpienia zgonu w grupie przyjmującej osocze o wysokim mianie przeciwciał o około 60%.

Zgodnie z podsumowaniem przeglądu AOTMiT, ze względu na niską jakość zidentyfikowanych dowodów naukowych, jednoznaczne wnioskowanie o znamiennych korzyściach ze stosowania osocza ozdrowieńców jest utrudnione, przynajmniej do czasu opublikowania wyniko´w wysokiej jakości badań randomizowanych.

Opracowanie jest dostępne na stronie: https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/przeglad-doniesien-naukowych-dla-osocza-ozdrowiencow-w-leczeniu-covid-19-aktualizacja/

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest