Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aktualizuje zalecenia dotyczące farmakoterapii w COVID-19 (tocilizumab)

30.03.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała aktualizację zaleceń dotyczących farmakoterapii w COVID-19, uzupełniając wcześniejszy dokument o stanowisko w zakresie tocilizumabu (lek immunomodulujący, antagonista receptora interleukiny 6).

Po przeprowadzonej analizie nowych dowodów naukowych z badań klinicznych AOTMiT zaleca rozważyć stosowanie tocilizumabu, poza zarejestrowanymi wskazaniami, u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 z hipoksją i znacznym nasileniem stanu zapalnego, o ile nie jest on związany z nadkażeniem bakteryjnym.

Zgodnie z rekomendacją AOTMiT tocilizumab podaje się jednorazowo i.v. w dawce: - 800 mg, jeśli masa ciała pacjenta wynosi >90 kg - 600 mg masa, jeśli ciała pacjenta wynosi >65 kg i ≤90 kg - 400 mg, jeśli masa ciała pacjenta wynosi >40 i ≤65 kg i - 8 mg, jeśli masa ciała pacjenta wynosi ≤40 kg.

Drugą dawkę można podać 8–24 h później, jeśli w opinii lekarza stan pacjenta się nie poprawił.

Kryteria kwalifikacji chorych do leczenia przedstawione w zaleceniach AOTMiT

Wyniki randomizowanego badania klinicznego RECOVERY wskazują na zasadność stosowania tocilizumabu, w połączeniu z deksmetazonem, u hospitalizowanych pacjentów z SpO2 <92% i stężeniem CRP ≥75 mg/l. U chorych wentylowanych mechanicznie leczenie tocilizumabem należy rozpoczynać możliwie wcześnie, nie później niż w 1. dobie od wdrożenia wspomagania oddechowego.

Według polskiej bazy SARSTer, największą korzyść ze stosowania tocilizumabu uzyskują pacjenci z SpO2 ≤90% i stężeniem IL-6 >100 pg/ml.

Zaktulizowane zalecenia AOTMiT są dostępne na: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/03/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.2-23-marca-2021-r..pdf

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest