Diagnostyka autyzmu

23.04.2009
Diagnosing autism
Kirsty Yates, Ann Le Couteur
Paediatrics and Child Health, 2009; 19: 55–59

tłumaczyła lek. Elżbieta Szczęsny
konsultowała prof. dr hab. med. Irena Namysłowska
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Skróty: ASD – zaburzenie ze spektrum autyzmu, GDD – globalne opóźnienie rozwoju, IQ – iloraz inteligencji, PDD-NOS – niespecyficzne całościowe zaburzenia rozwoju, TS – stwardnienie guzowate

Streszczenie

Zainteresowanie autyzmem oraz świadomość jego istnienia zarówno w społeczeństwie, jak i w środowiskach lekarzy wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Dzięki większej świadomości rodziców dzieci znacznie wcześniej są kierowane do lekarza na konsultację, badane oraz diagnozowane. Z uwagi na różnorodność przebiegu choroby oraz zróżnicowanie lokalnych systemów opieki medycznej pacjenci trafiają do specjalisty różnymi drogami. Jest więc konieczne, aby pediatrzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjaliści czuwający nad prawidłowym rozwojem dziecka mieli ugruntowaną wiedzę na temat obrazu klinicznego oraz diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorder – ASD). Wczesne rozpoznanie odstępstw od typowego dla tej grupy pacjentów rozwoju jest korzystne, gdyż umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału dziecka, wdrożenie ukierunkowanych interwencji oraz przyczynia się do zmniejszenia częstości występowania chorób współistniejących. W niniejszym przeglądzie omówiono diagnostykę ASD i zakreślono ramy diagnostyczne dla specjalistów, którzy stykają się z dzieckiem podejrzewanym o autyzm.