Czy 15-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom jest bezpieczna i immunogenna u osób w wieku 18–49 lat?

15.02.2023
Omówienie artykułu*: Immunogenicity, safety, and tolerability of V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, in immunocompetent adults aged 18–49 years with or without risk factors for pneumococcal disease: a randomized phase 3 trial (PNEU-DAY)
Hammitt L.L. i wsp.
Open Forum Infectious Disease, 2021; 9 (3). doi: 10.1093/ofid/ofab605

Opracowała mgr Małgorzata Ściubisz

Skróty: analiza per protocol – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z protokołem badania, analiza ITT (intention to treat analysis) – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, ALT – aminotransferaza alaninowa, AST – aminotransferaza asparaginianowa, CI (confidence interval) – przedział ufności, GMT (geometric mean titers) – średnia geometryczna miana swoistych przeciwciał, LLOQ (lower limit of quantitation) – dolna granica oznaczalności ilościowej, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, OPA (opsonophagocytosis) – test opsonofagocytozy, PCV-13 (13-valent pneumococcal conjugate vaccine) – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, RCT (randomized clinical trial) – badanie z randomizacją

* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły (www.mp.pl/artykuly/slownik).

Wnioski: U dorosłych w wieku 18–49 lat ogólnie zdrowych lub z czynnikami ryzyka choroby pneumokokowej szczepienie 1 dawką PCV-15, w porównaniu z PCV-13, charakteryzowało się podobnym profilem bezpieczeństwa i tolerancją, a także było immunogenne wobec wszystkich wspólnych 13 typów pneumokoka. PPSV-23 podana po ≥6 miesiącach również była dobrze tolerowana i nie wpływała negatywnie na immunogenność wobec wspólnych typów pneumokoka.

Metodyka: RCT przeprowadzone w 79 ośrodkach m.in. w USA, Kanadzie, Chile, Polsce, Australii oraz Nowej Zelandii, podwójnie ślepa próba oraz próba otwarta, analiza per protocol dla oceny immunogenności oraz analiza ITT dla oceny tolerancji i bezpieczeństwa, okres obserwacji wynosił 6 miesięcy
Populacja: 1515 osób (51,7% kobiet) w wieku 18–49 lat (śr. 35,8 lat) nieszczepionych dotychczas przeciwko pneumokokom, ogólnie zdrowych lub z czynnikami ryzyka choroby pneumokokowej (≥1 czynnik ryzyka – 74,8% osób, palenie papierosów – 14,6%, przewlekłe choroby płuc – 14,3%, cukrzyca – 13,8%, przewlekłe choroby serca – 5,1%, choroba alkoholowa – 4,5%, przewlekłe choroby wątroby – 2,4%); kryteria wykluczające m.in.: pierwotny lub wtórny niedobór odporności, w tym zakażenie HIV, anatomiczna lub czynnościowa asplenia, choroba autoimmunizacyjna w wywiadzie, ostre zapalenie wątroby ze stężeniem AST i ALT >5-krotnie większym od górnej granicy normy przed rozpoczęciem leczenia w ciągu 3 miesięcy przed kwalifikacją do badania, cukrzycowa kwasica ketonowa lub >1 epizod ciężkiej objawowej hipoglikemii w ciągu 3 miesięcy przed kwalifikacją do badania, ciężkie nadciśnienie płucne ≥3 klasy wg WHO lub zespół Eisenmengera w wywiadzie, dodatni wywiad w kierunku IChP lub innej choroby pneumokokowej potwierdzonej laboratoryjnie, hospitalizacja w ciągu 3 miesięcy przed kwalifikacją do badania, zespół nerczycowy lub przewlekła choroba nerek w stadium 4 lub 5, nowotwór złośliwy w ciągu 5 lat przed kwalifikacją do badania
Interwencja: 1 dawka PCV-15, następnie po 6 miesiącach 1 dawka PPSV-23 podawane i.m. – 1135 osób
Kontrola: 1 dawka PCV-13, następnie po 6 miesiącach 1 dawka PPSV-23 podawane i.m. - 380 osób
Wyniki:
Immunogenność wobec typów pneumokoka wspólnych z PCV-13 (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) i dodatkowych (22F, 33F)
U osób, które otrzymały 1 dawkę PCV-15, w porównaniu z osobami, które otrzymały 1 dawkę PCV-13, miesiąc po szczepieniu stwierdzono:

 • większą GMT swoistych przeciwciał w teście OPA wobec typów 3, 6B, 18C, 23F (wskaźnik GMT – p. tab. 1),
 • podobną GMT swoistych przeciwciał w teście OPA wobec typów 1, 6A, 14, 19A, 19F,
 • nieznacznie mniejszą GMT swoistych przeciwciał w teście OPA wobec typów 4, 5, 7F, 9V,
 • większą GMT swoistych przeciwciał w teście OPA wobec dodatkowych typów 22F, 33F,
 • większą GMC swoistych przeciwciał IgG wobec typów 3, 6B, 18C, 23F, podobną wobec typów 6A, 14, 19F, nieznacznie mniejszą wobec typów 1, 4, 7F, 9V, 19A,
 • większą GMC swoistych przeciwciał IgG wobec dodatkowych typów 22F, 33F,
 • podobny odsetek osób, u których stwierdzono odpowiedź serologiczną (≥4-krotne zwiększenie miana swoistych przeciwciał w teście OPA, w porównaniu z okresem wyjściowym), wobec wspólnych 13 typów oraz większy wobec dodatkowych 2 typów.

Tabela 1. Porównanie immunogenności (OPA) PCV-15 i PCV-13 miesiąc po szczepieniu u osób w wieku 18–49 lat
Typ serologiczny pneumokoka GMT w teście OPA Wskaźnik GMT (95% CI)
PCV-15 PCV-13
typy serologiczne wspólne dla obu szczepionek
1 270,4 261,2 1,03 (0,85–1,25)
3 199,2 155,9 1,28 (1,11–1,47)
4 1423,1 2593 0,55 (0,47–0,64)
5 564,9 710,9 0,79 (0,66–0,95)
6A 12 900,5 11 498 1,12 (0,96–1,31)
6B 10 208,7 7094,2 1,44 (1,25–1,66)
7F 5688,4 7625,5 0,75 (0,66–0,84)
9V 3324,8 4043,2 0,82 (0,73–0,93)
14 5213,4 5863 0,89 (0,77–1,03)
18C 5700,5 3082,7 1,85 (1,62–2,12)
19A 5313,1 5883,5 0,90 (0,79–1,03)
19F 3270,1 3286,5 0,99 (0,88–1,12)
23F 4847 3882,1 1,25 (1,06–1,47)
dodatkowe typy serologiczne obecne tylko w PCV-15
22F 3839,5 294,2 13,05 (10,75–15,84)
33F 11 784,9 2124,2 5,55 (4,78–6,44)
GMT – średnia geometryczna miana swoistych przeciwciał, OPA – test opsonofagocytozy, PCV-13 – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-15 – 15-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom

Immunogenność wobec typów serologicznych wspólnych z PPSV-23 (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F, 22F, 33F)
U osób, które otrzymały 1 dawkę PCV-15, w porównaniu z osobami, które otrzymały 1 dawkę PPSV-23, miesiąc po szczepieniua stwierdzono:

 • podobną GMT swoistych przeciwciał w teście OPA wobec typów 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 19A, 19F, 23F, 22F (wskaźnik GMT – p. tab. 2),
 • większą GMT swoistych przeciwciał w teście OPA wobec typów 1, 6B, 18C,
 • nieznacznie mniejszą GMT swoistych przeciwciał w teście OPA wobec typu 33F,
 • podobną GMC swoistych przeciwciał IgG wobec typów 1, 3, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14,
 • nieznacznie mniejszą GMC swoistych przeciwciał IgG wobec typów 4, 33F,
 • podobny odsetek osób, u których stwierdzono odpowiedź serologiczną (≥4-krotne zwiększenie miana swoistych przeciwciał w teście OPA, w porównaniu z okresem wyjściowym) wobec wspólnych 15 typów.

Tabela 2. Porównanie immunogenności (OPA) PCV-15 i PPSV-23 wobec wspólnych typów serologicznych miesiąc po szczepieniua u osób w wieku 18–49 lat
Typ serologiczny pneumokoka GMT w teście OPA Wskaźnik GMT (95% CI)
PPSV-23 (PCV-15) PPSV-23 (PCV-13)a
1 270,2 203,2 1,33 (1,12–1,58)
3 209,8 214,5 0,98 (0,85–1,12)
4 1741,7 1951,1 0,89 (0,79–1,01)
5 601,5 595,6 1,01 (0,86–1,19)
6A 5770,1 5733,4 1,01 (0,87–1,16)
6B 5219,3 4354,6 1,2 (1,06–1,36)
7F 6058,4 6091,4 0,99 (0,89–1,12)
9V 3154,6 3325,2 0,95 (0,84–1,08)
14 5685,1 5128,6 1,11 (0,97–1,26)
18C 3258,1 2326,5 1,4 (1,25–1,57)
19A 4348 4115,7 1,06 (0,93–1,2)
19F 3228 2978,7 1,08 (0,97–1,22)
23F 3031 2910,1 1,04 (0,90–1,21)
22F 3621,5 4045,7 0,90 (0,77–1,05)
33F 11 342,8 15 468,2 0,73 (0,63–0,85)
a 6 miesięcy po podaniu dawki PCV-15 i PCV-13 oraz miesiąc po podaniu dawki PPSV-23
GMT – średnia geometryczna miana swoistych przeciwciał, OPA – test opsonofagocytozy, PCV-13 – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-15 – 15-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PPSV-23 – 23-walentna polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom

Tolerancja i bezpieczeństwo
Zdefiniowane wcześniej miejscowe i ogólnoustrojowe NOP obserwowano z podobną częstością u osób szczepionych PCV-15 i PCV-13. W ciągu 5 dni po szczepieniu najczęściej zgłaszanym miejscowym NOP był ból w miejscu wstrzyknięcia (75,8 vs 68,8%), rzadziej obrzęk (21,7 vs 22,2%) i zaczerwienienie (15,1 vs 14%). Natomiast w ciągu 10 dni po szczepieniu najczęściej zgłaszanym ogólnoustrojowym NOP było zmęczenie (34,3 vs 36,8%), nieco rzadziej obserwowano ból mięśni (28,8 vs 26,5%), ból głowy (26,5 vs 24,9%) i ból stawów (12,7 vs 11,6%). Większość miała łagodne nasilenie i ustępowała do 3 dni po szczepieniu. Ciężkie zdarzenia niepożądane w ciągu 6 miesięcy po szczepieniu zgłaszano rzadko i z podobną częstością w obu grupach (4,3 vs 3,2%), przy czym wszystkie te zdarzenia uznano za niezwiązane z podaną szczepionką. U osób szczepionych PCV-15 i PPSV-23 miejscowe i ogólnoustrojowe NOP również obserwowano z podobną częstością. W ciągu 5 dni po szczepieniu najczęściej zgłaszanym miejscowym NOP był ból w miejscu wstrzyknięcia (86,8 vs 67%), rzadziej obrzęk (29,4 vs 32,2%) i zaczerwienienie (22,6 vs 25,5%). Natomiast w ciągu 10 dni po szczepieniu najczęściej zgłaszano zmęczenie (30,1 vs 30,7%), a nieco rzadziej ból mięśni (24,1 vs 25,5%), ból głowy (21,2 vs 21,2%) i ból stawów (12 vs 11%). Większość NOP miała łagodne nasilenie i ustępowała do 3 dni po szczepieniu. Ciężkie zdarzenia niepożądane w ciągu miesiąca po szczepieniu zgłaszano rzadko i z podobną częstością w obu grupach (0,3 vs 0,9%), przy czym wszystkie uznano za niezwiązane z podaną szczepionką.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań