Tolerancja, bezpieczeństwo i immunogenność 15-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom u dorosłych w wieku ≥50 lat

20.02.2023
Omówienie artykułu*: A phase 3 trial of safety, tolerability, and immunogenicity of V114, 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, compared with 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 50 years of age and older (PNEU-AGE)
Platt H.L. i wsp.
Vaccine, 2022; 40 (1): 162–172

Opracowała mgr Małgorzata Ściubisz

Skróty: analiza per protocol – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z protokołem badania, analiza ITT (intention to treat analysis) – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, CI (confidence interval) – przedział ufności, GKS – glikokortykosteroidy, GMT (geometric mean titers) – średnia geometryczna miana swoistych przeciwciał, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, OPA (opsonophagocytosis) – test opsonofagocytozy, PCV-13 (13-valent pneumococcal conjugate vaccine) – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-15 (15-valent pneumococcal conjugate vaccine) – 15-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, RCT (randomized clinical trial) – badanie z randomizacją

Wnioski: U ogólnie zdrowych dorosłych w wieku ≥50 lat szczepienie 1 dawką PCV-15 było nie mniej immunogenne niż szczepienie 1 dawką PCV-13 wobec wspólnych 13 typów pneumokoka oraz bardziej immunogenne wobec dodatkowych 2 typów pneumokoka i typu 3. Szczepienie było również bezpieczne i dobrze tolerowane.

Metodyka: RCT typu „nie gorszy niż” (PCV-15 uznawano za nie mniej immunogenną niż PCV-13, jeżeli dolna granica 95% CI dla wskaźnika GMT wynosiła >0,5 wobec 13 wspólnych typów pneumokoka, PCV-15 uznawano za bardziej immunogenną niż PCV-13, jeżeli dolna granica 95% CI dla wskaźnika GMT wynosiła >0,2 dla dodatkowych 2 typów pneumokoka lub >1,2 dla typu 3 oraz jeżeli dolna granica 95% CI różnicy odsetka osób z ≥4-krotnym zwiększeniem miana swoistych przeciwciał w teście OPA, w porównaniu z okresem wyjściowym, wynosiła odpowiednio >0,1 lub >0) przeprowadzone w 30 ośrodkach w USA, Japonii, Hiszpanii, Kanadzie oraz Tajwanie, podwójnie ślepa próba, analiza per protocol dla oceny immunogenności oraz analiza ITT dla oceny tolerancji i bezpieczeństwa, okres obserwacji wynosił 6 mies.
Populacja: 1202 osoby (57,3% mężczyzn) w wieku ≥50 lat (11% w wieku ≥75 lat) nieszczepionych dotychczas przeciwko pneumokokom, ogólnie zdrowych lub z przewlekłymi chorobami współistniejącymi w stabilnym stanie (≥1 choroba współistniejąca – 87,4% osób, m.in. nadciśnienie tętnicze – 42,3%, choroba zapalna kości i stawów – 23,9%, choroba refluksowa przełyku – 16,7%, hiperlipidemia – 14,3%, bezsenność – 11,7%, nadwrażliwość na leki – 12,4%, alergia sezonowa – 12,8%, depresja – 11,4%, cukrzyca typu 2 – 12,2%, hipercholesterolemia – 10,3%); kryteria wykluczające m.in.: dodatni wywiad w kierunku IChP lub innej choroby pneumokokowej potwierdzonej laboratoryjnie, pierwotny lub wtórny niedobór odporności, w tym zakażenie HIV, anatomiczna lub czynnościowa asplenia, choroba autoimmunizacyjna w wywiadzie, przyjmowanie systemowych GKS (prednizon w dawce ≥20 mg/24 h lub inny GKS w równoważnej dawce) przez >14 dni w ciągu ostatnich 30 dni przed kwalifikacją do badania, immunoglobulin lub preparatów krwi w ciągu 6 miesięcy przed kwalifikacją do badania
Interwencja: 1 dawka PCV-15 podawana i.m. – 602 osoby
Kontrola: 1 dawka PCV-13 podawana i.m. – 600 osób
Wyniki:
Immunogenność wobec typów pneumokoka wspólnych z PCV-13 (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) i dodatkowych (22F, 33F)
U osób, które otrzymały 1 dawkę PCV-15, w porównaniu z osobami, które otrzymały 1 dawkę PCV-13, miesiąc po szczepieniu stwierdzono:

  • podobną odpowiedź immunologiczną wobec wszystkich wspólnych 13 typów pneumokoka (spełniono kryterium nie mniejszej immunogenności – p. „Metodyka”, wskaźnik GMT – p. tab. 1),
  • większą odpowiedź immunologiczną wobec typu 3 (spełniono kryterium większej immunogenności – p. „Metodyka”, wskaźnik GMT – p. tab. 2),
  • większy odsetek osób, u których stwierdzono odpowiedź serologiczną wobec typu 3 (spełniono kryterium większej immunogenności) – różnica: 11,5% (95% CI: 6–16,9),
  • większą odpowiedź immunologiczną wobec dodatkowych 2 typów pneumokoka (spełniono kryterium większej immunogenności – p. „Metodyka”),
  • większy odsetek osób, u których stwierdzono odpowiedź serologiczną wobec dodatkowych 2 typów pneumokoka (spełniono kryterium większej immunogenności – p. „Metodyka”) – różnica: 57,1% (95% CI: 52–61,8) wobec typu 22F, 50,5% (95% CI: 45,9–54,9) wobec 33F.

Podobne wyniki otrzymano w analizie uwzględniającej wiek (50–64 lat, 65–74 lat, ≥75 lat), płeć, rasę i pochodzenie etniczne.

Tabela 1. Porównanie immunogenności (OPA) PCV-15 i PCV-13 miesiąc po szczepieniu u osób w wieku ≥50 lat
Typ serologiczny pneumokoka GMT w teście OPA Wskaźnik GMT (95% CI)
PCV-15 PCV-13
typy serologiczne wspólne dla obu szczepionek
1 256,3 322,6 0,79 (0,66–0,96)
3 216,2 135,1 1,60 (1,38–1,85)
4 1125,6 1661,6 0,68 (0,57–0,80)
5 447,3 563,5 0,79 (0,64–0,98)
6A 5407,2 5424,5 1,00 (0,84–1,19)
6B 4011,7 3258,2 1,23 (1,02–1,48)
7F 4617,3 5880,6 0,79 (0,68–0,90)
9V 1817,3 2232,9 0,81 (0,70–0,94)
14 1999,3 2656,7 0,75 (0,64–0,89)
18C 2757,7 2583,7 1,07 (0,91–1,26)
19A 3194,3 3979,8 0,80 (0,70–0,93)
19F 1695,1 1917,8 0,88 (0,76–1,02)
23F 2045,4 1740,4 1,18 (0,96–1,44)
dodatkowe typy serologiczne obecne tylko w PCV-15
22F 2375,2 74,6 31,83 (25,35–39,97)
33F 7994,7 1124,9 7,11 (6,07–8,32)
CI – przedział ufności, GMT – średnia geometryczna miana swoistych przeciwciał, OPA – test opsonofagocytozy, PCV-13 – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-15 – 15-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom
Tabela 2. Porównanie immunogenności (OPA) PCV-15 i PCV-13 miesiąc po szczepieniu u osób w wieku 18–49 lat
Typ serologiczny pneumokoka GMT w teście OPA Wskaźnik GMT (95% CI)
PCV-15 PCV-13
typy serologiczne wspólne dla obu szczepionek
1 270,4 261,2 1,03 (0,85–1,25)
3 199,2 155,9 1,28 (1,11–1,47)
4 1423,1 2593 0,55 (0,47–0,64)
5 564,9 710,9 0,79 (0,66–0,95)
6A 12 900,5 11 498 1,12 (0,96–1,31)
6B 10 208,7 7094,2 1,44 (1,25–1,66)
7F 5688,4 7625,5 0,75 (0,66–0,84)
9V 3324,8 4043,2 0,82 (0,73–0,93)
14 5213,4 5863 0,89 (0,77–1,03)
18C 5700,5 3082,7 1,85 (1,62–2,12)
19A 5313,1 5883,5 0,90 (0,79–1,03)
19F 3270,1 3286,5 0,99 (0,88–1,12)
23F 4847 3882,1 1,25 (1,06–1,47)
dodatkowe typy serologiczne obecne tylko w PCV-15
22F 3839,5 294,2 13,05 (10,75–15,84)
33F 11 784,9 2124,2 5,55 (4,78–6,44)
GMT – średnia geometryczna miana swoistych przeciwciał, OPA – test opsonofagocytozy, PCV-13 – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-15 – 15-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom

Tolerancja i bezpieczeństwo
Zdefiniowane wcześniej miejscowe i ogólnoustrojowe NOP ogółem obserwowano z podobną częstością u osób szczepionych PCV-15 i PCV-13. W ciągu 5 dni po szczepieniu najczęściej zgłaszanym miejscowym NOP był ból w miejscu wstrzyknięcia (54 vs 42,3%), rzadziej obrzęk (12,5 vs 11,2%) i zaczerwienienie (9 vs 11,3%). Natomiast w ciągu 10 dni po szczepieniu najczęściej zgłaszanym ogólnoustrojowym NOP było zmęczenie (17,4 vs 17,3%), a nieco rzadziej obserwowano ból mięśni (15,4 vs 12%), głowy (11,6 vs 13%) i stawów (5,3 vs 5,5%). Gorączkę zgłaszano rzadko (0,3 vs 1,3%), zwykle w ciągu pierwszych 5 dni po szczepieniu. Większość NOP miała łagodne lub umiarkowane nasilenie i ustępowała do 3 dni po szczepieniu. Ciężkie zdarzenia niepożądane w ciągu 6 miesięcy po szczepieniu zgłaszano rzadko i z podobną częstością w obu grupach (1,5 vs 2,2%), przy czym wszystkie te zdarzenia uznano za niezwiązane z podaną szczepionką. Podobne wyniki otrzymano w analizie uwzględniającej wiek (50–64 lat, 65–74 lat, ≥75 lat), płeć, rasę i pochodzenie etniczne.

Zobacz także

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań