Co wiadomo o tolerancji, bezpieczeństwie i immunogenności 20-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom u osób w wieku ≥18 lat?

15.02.2023
Omówienie artykułu*: Pivotal phase 3 randomized clinical trial of the safety, tolerability, and immunogenicity of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults aged ≥18 years
Essink B. i wsp.
Clinical Infectious Diseases, 2022; 75 (3): 390–398

Opracowała mgr Małgorzata Ściubisz

Skróty: analiza per protocol – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z protokołem badania, analiza ITT (intention to treat analysis) – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, CI (confidence interval) – przedział ufności, GMR – wskaźnik (iloraz) średnich geometrycznych miana swoistych przeciwciał, GMT (geometric mean titers) – średnia geometryczna miana swoistych przeciwciał, IChP – inwazyjna choroba pneumokokowa, LLOQ (lower limit of quantitation) – dolna granica oznaczalności ilościowej, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, OPA (opsonophagocytosis) – test opsonofagocytozy, PCV-13 (13-valent pneumococcal conjugate vaccine) – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-20 (20-valent pneumococcal conjugate vaccine) – 20-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PPSV-23 – 23-walentna polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom, RCT (randomized clinical trial) – badanie z randomizacją

* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły (www.mp.pl/artykuly/slownik).

Wnioski: U osób w wieku ≥18 lat PCV-20 charakteryzowała się podobną tolerancją i profilem bezpieczeństwa jak PCV-13. U osób w wieku ≥60 lat PCV-20 była nie mniej immunogenna niż PCV-13 wobec 13 wspólnych typów serologicznych pneumokoka i nie mniej immunogenna niż PPSV-23 wobec dodatkowych 6 z 7 serotypów. Kryterium nie mniejszej immunogenności nie zostało spełnione wobec serotypu 8, ale w dodatkowej analizie obserwowano zadowalającą odpowiedź serologiczną wobec tego serotypu. U dorosłych w wieku 18–59 lat PCV-20 była nie mniej immunogenna niż u osób w wieku 60–64 lat.

Metodyka: RCT typu „nie gorszy niż” (szczepionkę PCV-20 uznawano za nie mniej immunogenną niż PCV-13 lub PPSV-23, jeżeli dolna granica 95% CI dla wskaźnika GMT wynosiła >0,5 odpowiednio dla 13 lub 7 wspólnych typów pneumokoka) przeprowadzone w USA i Szwecji, podwójnie ślepa próba, analiza per protocol dla oceny immunogenności oraz ITT dla oceny tolerancji i bezpieczeństwa; okres obserwacji wynosił 6 miesięcy
Populacja I: 3009 osób (59% kobiet) w wieku ≥60 lat (87% wieku 60–69 lat) nieszczepionych przeciwko pneumokokom, ogólnie zdrowych lub z dobrze kontrolowanymi przewlekłymi chorobami współistniejącymi; kryteria wykluczające (dotyczące obu badanych populacji): ciężkie choroby przewlekłe lub inne ostre lub przewlekłe stany, które decyzją badacza stanowią przeciwwskazanie do udziału w badaniu, dodatni wywiad w kierunku IChP potwierdzonej mikrobiologicznie, niedobór odporności lub jego podejrzenie, leczenie immunosupresyjne lub jego planowane rozpoczęcie
Interwencja I: 1 dawka PCV-20, następnie po miesiącu 1 dawka placebo podawane i.m. – 1514 osób
Kontrola I: 1 dawka PCV-13, następnie po miesiącu 1 dawka PPSV-23 podawane i.m. – 1495 osób
Populacja II: 893 osoby w wieku 18–59 lat (50% w wieku 50–59 lat) nieszczepione przeciwko pneumokokom, ogólnie zdrowe lub z dobrze kontrolowanymi przewlekłymi chorobami współistniejącymi; kryteria wykluczające – p. wyżej
Interwencja II: 1 dawka PCV-20 podawana i.m. – 670 osób
Kontrola II: 1 dawka PCV-13 podawana i.m. – 223 osoby
Wyniki:
Immunogenność wobec typów pneumokoka wspólnych z PCV-13 (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F)
U osób w wieku ≥60 lat, które otrzymały 1 dawkę PCV-20, w porównaniu z osobami, które otrzymały 1 dawkę PCV-13, miesiąc po szczepieniu stwierdzono:

  • podobną odpowiedź immunologiczną wobec wszystkich wspólnych 13 typów serologicznych pneumokoka (spełniono kryterium nie mniejszej immunogenności – p. „Metodyka”), choć GMT w teście OPA było nieznacznie mniejsze,
  • podobny odsetek osób, u których stwierdzono odpowiedź serologiczną (≥4-krotne zwiększenie miana swoistych przeciwciał w teście OPA w porównaniu z okresem wyjściowym),
  • podobny odsetek osób, u których uzyskano miana swoistych przeciwciał w teście OPA ≥LLOQ.

Immunogenność wobec dodatkowych typów pneumokoka wspólnych z PPSV-23 (8, 10, 11A, 12F, 15B, 22F, 33F)
U osób w wieku ≥60 lat, które otrzymały 1 dawkę PCV-20, w porównaniu z osobami, które otrzymały 1 dawkę PPSV-23, miesiąc po szczepieniu stwierdzono:

  • podobną odpowiedź immunologiczną wobec 6 z 7 typów serologicznych pneumokoka (spełniono kryterium nie mniejszej immunogenności – p. „Metodyka”),
  • mniejszą odpowiedź immunologiczną wobec serotypu 8 (nie spełniono kryterium nie mniejszej immunogenności – dolna granica 95% CI dla wskaźnika GMT wyniosła 0,49 zamiast >0,5); w dodatkowej analizie u 77,8% osób stwierdzono odpowiedź serologiczną wobec serotypu 8 (≥4-krotne zwiększenie miana swoistych przeciwciał w teście OPA w porównaniu z okresem wyjściowym), a u 92,9% osób uzyskano miana swoistych przeciwciał w teście OPA ≥LLOQ,
  • podobny odsetek osób, u których stwierdzono odpowiedź serologiczną (≥4-krotne zwiększenie miana swoistych przeciwciał w teście OPA w porównaniu z okresem wyjściowym),
  • podobny odsetek osób, u których uzyskano miana swoistych przeciwciał w teście OPA ≥LLOQ.

Immunogenność u osób w wieku 18–59 lat (oceniano tylko serotypy wspólne z PCV-13)
U osób w wieku 18–49 lat i 50–59 lat, które otrzymały 1 dawkę PCV-20, w porównaniu z osobami w wieku 60–64 lat, które otrzymały 1 dawkę PCV-20, miesiąc po szczepieniu stwierdzono:

  • podobną odpowiedź immunologiczną wobec wszystkich typów pneumokoka (spełniono kryterium nie mniejszej immunogenności – p. „Metodyka”),
  • podobny odsetek osób, u których stwierdzono odpowiedź serologiczną (≥4-krotne zwiększenie miana swoistych przeciwciał w teście OPA w porównaniu z okresem wyjściowym) wobec wszystkich typów pneumokoka,
  • podobny odsetek osób, u których uzyskano miana swoistych przeciwciał w teście OPA ≥LLOQ.

Tolerancja i bezpieczeństwo
Zdefiniowane wcześniej miejscowe i ogólnoustrojowe NOP obserwowano z podobną częstością u osób szczepionych PCV-20 i PCV-13, we wszystkich grupach wiekowych. W ciągu 10 dni po szczepieniu najczęściej zgłaszanym miejscowym NOP był ból w miejscu wstrzyknięcia, znacznie rzadziej obrzęk i zaczerwienienie. W ciągu 7 dni po szczepieniu najczęstszym ogólnoustrojowym NOP był ból mięśni, rzadziej zgłaszano natomiast zmęczenie, ból głowy i ból stawów. Większość NOP miała łagodne lub umiarkowane nasilenie. Gorączkę stwierdzano rzadko – u 0,9–1,5% osób szczepionych PCV-20 i 0,8–1,8% osób szczepionych PCV-13.
Zdarzenia niepożądane spontanicznie zgłaszane przez uczestników badania w ciągu miesiąca po szczepieniu również obserwowano z podobną częstością u osób, które otrzymały PCV-20 i PCV-13, we wszystkich grupach wiekowych. Uznano, że <1,5% tych zdarzeń mogło mieć związek ze szczepieniem. Zdarzenia niepożądane o natychmiastowym początku zgłosiło <1% uczestników.
Ciężkie zdarzenia niepożądane w ciągu 6 miesięcy po szczepieniu zgłaszano rzadko i z podobną częstością u osób szczepionych PCV-20 i PCV-13, we wszystkich grupach wiekowych. W tym samym okresie nowe choroby przewlekłe (typowe dla populacji ogólnej) rozpoznano u <2,3% uczestników. Uznano, że żadna z tych chorób nie miała związku ze szczepieniem.

Zobacz także

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań