Komunikat Komitetu Sterującego ds. Zaleceń w COVID-19 AOTMiT

11.04.2022
AOTMiT

W związku z otrzymanymi uwagami oraz publikacjami prasowymi odnoszącymi się do treści Zaleceń postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 Agencja informuje:

1. Komitet Sterujący podtrzymuje merytoryczną treść zaleceń sformułowanych w dokumencie jako właściwą dla aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, w szczególności:
„Nie zaleca się rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów bezobjawowych (bez gorączki i/lub objawów infekcji dróg oddechowych) przed wizytą w POZ oraz planową lub nagłą hospitalizacją.”

W sytuacji spadającej liczby przypadków SARS-CoV-2 zastosowanie testów w populacji osób bezobjawowych może prowadzić do wzrostu ryzyka uzyskania wyników fałszywie dodatnich, co może powodować niepotrzebne odsunięcie w czasie m.in. planowych hospitalizacji, leczenia chorób podstawowych pacjenta, a tym samym potencjalnie wpływać na pogorszenie stanu zdrowia.

Nie wyklucza to możliwości testowania osób bezobjawowych w szczególnych przypadkach.

Komitet przypomina, że w zaleceniach uwzględnił możliwość wykonania populacyjnych badań przesiewowych w wyznaczonych ośrodkach, w tym monitorowanie wariantów alertowych SARS-CoV-2.

2. Aktualna sytuacja epidemiologiczna charakteryzuje się względnie niskim rozpowszechnieniem (320,4 na 100 tys. wg ECDC1, a także dane IHME2 oraz Johns Hopkins Coronavirus Resource Center3) zakażeń SARS-CoV-2 w populacji oraz lżejszym przebiegiem klinicznym zakażeń wariantami obecnie dominującymi w stosunku do poprzednich (niższe ryzyko ciężkiego przebiegu, w tym hospitalizacji i zgonu).

W ograniczonym zakresie wyniki testów diagnostycznych mogą być fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Szansa rozpoznania jest zależna od czułości i swoistości diagnostycznej testu oraz rozpowszechnienia choroby w populacji (analizy tego typu są przeprowadzane m.in. przez ECDC4). Strategia testowania zależy także od wariantu wirusa i ciężkości przebiegu choroby.

3. W wersji zaleceń z dnia 22 marca 2022 r. omyłka dotyczyła prawdopodobieństwa wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu. Jednak wynik ten, w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej niskiego rozpowszechnienia choroby, pozostaje bez wpływu na meritum zaleceń.

Konsultanci merytoryczni nie weryfikowali obliczeń własnych Agencji.

Piśmiennictwo:

1. Dane ECDC na dzień 01.04.2022r.o 14-dniowej zgłaszalności przypadków COVID-19 w UE. Country overview report: week 12 2022 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews
2. Institute for Health Metrics and Evaluation
3. Johns Hopkins University&Medicine Coronavirus Resource Center
4. European Centre for Disease Prevention and Control. Options for the use of rapid antigen detection tests for COVID-19 in the EU/EEA – first update, 26 October 2021. Stockholm: ECDC; 2021.
5. Z powodu małej liczebności badań trafności testów genetycznych przeprowadzonych w populacji bezobjawowej, wyniki obarczone są niepewnością i nie można się do nich odnosić w sposób uniwersalny. Testy PCR pozostają „złotym standardem” diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!