Badanie RECOVERY: lopinawir z rytonawirem nieskuteczny u chorych na COVID-19

18.07.2020
Opracowali: dr n. med. Jacek Mrukowicz, Karolina Gajowiec
Na podstawie: https://www.recoverytrial.net/news/no-clinical-benefit-from-use-of-lopinavir-ritonavir-in-hospitalised-covid-19-patients-studied-in-recovery

W czwartek 25 czerwca 2020 r. niezależny Komitet Monitorowania Danych przeprowadził rutynowy przegląd gromadzonych danych i zalecił, aby w ramieniu, w którym chorzy otrzymywali lopinawir z rytonawirem, ujawnić dane głównym badaczom w celu ich analizy. 29 czerwca 2020 r. Komitet Sterujący badaniem uznał, że wyniki nie wskazują na korzyści kliniczne ze stosowania lopinawiru z rytonawirem u hospitalizowanych chorych na COVID-19 i przerwał losową kwalifikację pacjentów do grupy, w której stosowano to leczenie.

Łącznie 1596 pacjentów losowo przydzielono do grupy, w której otrzymywali oni lopinawir z rytonawirem, a wyniki leczenia porównano z wynikami w grupie 3376 chorych, którzy otrzymywali standardowe leczenie. W chwili włączenia do badania 4% chorych w grupie lopinawiru z rytonawirem wymagało inwazyjnej wentylacji mechanicznej, 70% – tlenoterapii, a 26% nie wymagało wsparcia oddechowego. Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w zakresie śmiertelności w ciągu 28 dni (odpowiednio: 22,1% w grupie lopinawiru z rytonawirem oraz 21,3% w grupie kontrolnej [RR: 1,04; 95% CI: 0,91–1,18; p = 0,58]). Wyniki były spójne w różnych podgrupach pacjentów. Leczenie lopinawirem z rytonawirem nie zapobiegło także progresji choroby do stanu wymagającego zastosowania wentylacji mechanicznej i nie wpłynęło na czas hospitalizacji chorych. Dane te w przekonujący sposób wykluczają znaczące korzyści kliniczne w zakresie śmiertelności związane ze stosowaniem lopinawiru z rytonawirem u hospitalizowanych chorych na COVID-19 objętych badaniem. Autorzy zaznaczają jednak, że nie byli w stanie poddać analizie wystarczającej liczby chorych wymagających inwazyjnej wentylacji mechanicznej z uwagi na trudności w podawaniu leku chorym podłączonym do respiratora (lek w postaci doustnej). Z tego względu nie można wyciągnąć wniosków na temat skuteczności lopinawiru z rytonawirem w tej podgrupie chorych na COVID-19. Aktualnie autorzy przygotowują powyższe wyniki do publikacji w recenzowanym czasopiśmie. RECOVERY to już trzecie duże badanie z randomizacją, które nie wykazało skuteczności tego leku u chorych na COVID-19 (p. także: Lopinawir z rytonawirem w połączeniu z opieką standardową w porównaniu z samą opieką standardową u chorych na COVID-19 o ciężkim przebiegu oraz Badanie „Solidarity”: lopinawir z rytonawirem nieskuteczny w COVID-19).

Jeden z głównych badaczy w badaniu RECOVERY, profesor Peter Horby, specjalista w dziedzinie nowo pojawiających się chorób zakaźnych z Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, powiedział: „Dziś publikujemy trzeci zbiór wyników badania RECOVERY. Wstępne wyniki pokazują, że stosowanie lopinawiru z rytonawirem nie jest skuteczną metodą leczenia hospitalizowanych chorych na COVID-19, którzy nie wymagają wentylacji mechanicznej. W ciągu 100 dni wyniki badania RECOVERY 3 razy umożliwiły zmianę praktyki klinicznej na świecie. Dzięki niezrównanemu wysiłkowi szpitali w całym kraju wiemy dziś, że 2 leki stosowane w leczeniu hospitalizowanych chorych na COVID-19 na całym świecie – hydroksychlorochina oraz lopinawir z rytonawirem – nie zmniejszają śmiertelności w tej grupie pacjentów, a jeden z leków, który nie był dotąd zalecany – deksametazon – ratuje życie”.

Kolejny z głównych badaczy – profesor Martin Landray, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i epidemiologii z Nuffield Department of Medicine, University of Oxford – dodał: „Uzyskane wyniki są jednoznaczne i po raz kolejny podkreślają rolę dużych badań klinicznych z randomizacją w odróżnieniu leków, które wydaje się, że działają od tych, które rzeczywiście są skuteczne. W aktualnych wytycznych w wielu krajach w leczeniu COVID-19 zaleca się stosowanie lopinawiru z rytonawirem. Wyniki badania RECOVERY oraz innych dużych badań klinicznych z randomizacją należy uwzględnić w aktualizacji tych wytycznych oraz wykorzystać w podejmowaniu decyzji o leczeniu poszczególnych chorych. Uzyskanie tych wyników nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromny wysiłek lekarzy, pielęgniarek i innych przedstawicieli personelu medycznego, którzy mieli swój wkład w badanie RECOVERY, a przede wszystkim gdyby nie pacjenci, których uczestnictwo w badaniu pomogło w poszerzeniu wiedzy, jak najskuteczniej leczyć COVID-19”.

strona 1 z 2