Stosowanie deksametazonu u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 – wyniki badania RECOVERY

18.06.2020
Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report
The RECOVERY Collaborative Group
N Engl J Med. 2020 Jul 17. doi: 10.1056/NEJMoa2021436. Online ahead of print.

Opracowanie i komentarz: lek. Kamil Polok
Konsultował: prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

Skróty: CI (confidence interval) – przedział ufności; COVID-19 (coronavirus disease 2019) – choroba wywołana przez koronawirusa 2019; IQR (interquartile range) – rozstęp ćwiartkowy; RCT (randomized controlled trial) – randomizowane badanie kliniczne.

Metodyka: Wieloośrodkowe RCT

Populacja: Hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym laboratoryjnie lub podejrzewanym klinicznie COVID-19

Interwencja: Dożylna lub doustna podaż deksametazonu w dawce 6 mg raz dziennie przez okres maksymalnie 10 dni

Kontrola: Standardowe leczenie

Pierwotny punkt końcowy:
- Śmiertelność 28-dniowa
Wybrane drugorzędowe punkty końcowe:
- Czas do wypisu ze szpitala
- Konieczność wdrożenia wentylacji mechanicznej (u pacjentów niezaintubowanych w momencie randomizacji)

Wyniki: Do analizy włączono 6425 pacjentów, z czego 2104 znalazło się w grupie interwencyjnej, a 4321 w grupie kontrolnej. Średnia wieku – 66,1 roku. Mężczyźni stanowili 64% populacji. Mediana czasu stosowania deksametazonu wynosiła 7 dni (IQR 3-10)

Pierwotny punkt końcowy: Stwierdzono mniejszą częstość występowania pierwotnego punktu końcowego w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną pośród pacjentów:

  • poddawanych wentylacji mechanicznej (29,3% vs. 41,4%; ryzyko względne, 0,64; 95% CI, 0,51-0,81)
  • w grupie chorych, u których stosowano tlenoterapię bez wentylacji inwazyjnej (23,3% vs. 26,2%; ryzyko względne, 0,82; 95% CI, 0,72-0,94).

Podobnej zależności nie zdołano wykazać w grupie chorych, u których nie stosowano ani tlenoterapii, ani wentylacji inwazyjnej (17,8% vs. 14,0%; ryzyko względne, 1,19; 95% CI, 0,91-1,55).

Podawanie deksametazonu było związane z mniejszą śmiertelnością 28-dniową wśród chorych z objawami trwającymi >7 dni, ale nie pośród chorych z krótszym czasem trwania objawów.

Wtórne punkty końcowe: W grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną:

  • zaobserwowano niższą medianę czasu trwania hospitalizacji (12 dni vs. 13 dni)
  • stwierdzono większe prawdopodobieństwo wypisu ze szpitala w ciągu 28 dni (ryzyko względne, 1,10; 95% CI, 1,03-1,17)
  • pośród pacjentów niezaintubowanych w momencie randomizacji obserwowano mniejszą częstość wdrażania wentylacji inwazyjnej (ryzyko względne 0,77; 95% CI, 0,62-0,95).

strona 1 z 2