Prześlij przypadek

Informacje dla autorów i zasady zgłaszania artykułów

 1. „Medycyna Praktyczna - Neurologia” publikuje artykuły z szeroko pojętej dziedziny neurologii, które zawierają informacje mające bezpośrednie znaczenie w codziennej praktyce klinicznej.
 2. Nadesłany artykuł nie może być wcześniej opublikowany w języku polskim ani równocześnie złożony w redakcji innego czasopisma. Redakcja przyjmuje również teksty w języku angielskim, które zostaną następnie przetłumaczone na język polski.
 3. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  a) stopień i tytuł naukowy, imię i nazwisko autora, miejsce pracy
  b) adres do korespondencji z redakcją, aktualny telefon i e-mail
  c) autor powinien ujawnić wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu
  d) w przypadku artykułu publikowanego wcześniej w języku angielskim w innym czasopiśmie należy podać dane bibliograficzne tej publikacji (niepodanie tej informacji zostanie uznane jako zatajenie istotnych faktów).
 4. Artykuł należy zgłosić przez poniższy formularz.
 5. Tekst należy przesłać w następującym formacie:
  – zdjęcia i ryciny - jako odrębne pliki jpg lub tif min. 300 dpi
  – tabele - plik word
  – bibliografia w kolejności pojawiania się powołań w tekście, odnośniki w indeksie górnym, według następujących zasad:
  • czasopisma - autor (trzy nazwiska i inicjały imion, a pozostałe jako i wsp.): tytuł artykułu. tytuł czasopisma, rok; tom: zakres stron (np. Harris J.A., Moore J.S., Jung M.K. i wsp.: Safety and efficacy of azithromycin in the treatment of community acquired pneumonia in children. Pediatr. Infect. Dis. J., 1998; 17: 865-871);
  • książki - nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału. [W:] redaktorzy książki (nazwiska i inicjały imion): tytuł książki. miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania (np. Blauvelt A.: Pityriasis rosea [W:] Wolf K., Goldsmith L.A., Katz S.I., Gilchrest B.A., Paller A.S., Leffell D.J. (red.): Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 7th ed. New York, NY, McGraw Hill, 2008).
 6. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich ponosi autor.
 7. Materiały niekompletne lub niedostosowane do wymagań redakcyjnych nie zostaną zakwalifikowane do procedury recenzenckiej.
 8. Redakcja informuje autorów, że przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship, plagiat) ze strony autorów będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zatrudniających ich instytucji.

Procedura recenzowania

 1. Nadesłane prace są wstępnie oceniane przez członków zespołu redakcyjnego. Prace uznane za nienadające się do czasopisma są odrzucane bez dalszej recenzji.
 2. Prace wstępnie zakwalifikowane przez redakcję są wysyłane bez danych autorów do 2 niezależnych recenzentów zatrudnionych w innych jednostkach niż autorzy artykułu.
 3. Recenzji artykułów napisanych w języku obcym dokonuje co najmniej jeden recenzent posiadający zagraniczną afiliację.
 4. Autorzy artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process); nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
 5. Pisemna recenzja zawiera zawsze jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Artykuł zostaje zaakceptowany i przyjęty do druku w przypadku zgodnej pozytywnej opinii obu recenzentów.
 7. W razie wątpliwości lub niezgodnej opinii recenzentów artykuł jest wysyłany w opisanym wyżej trybie do trzeciego recenzenta.
 8. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma oraz w korespondencji bezpośrednio z autorami nadesłanej pracy.

Zachęcamy do wysyłania opisu przypadków.

Uzupełnienie pozycji oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.


Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste

Dane demograficzne Pacjentki/Pacjenta
Dodaj zdjęcie lub innych materiałów do przypadku.

Wysyłając materiały ilustracyjne lub inne pliki, oświadczam, że jestem właścicielem praw autorskich załączonej dokumentacji oraz uzyskałem zgodę na wykorzystanie wizerunku występujących na niej osób.

Wprzypadku braku możliwości dodania załącznika zapraszamy do przesłania ilustracji, zdjęć i innych materiałów do przypadku na adres e-mail: redakcja.neurologia@mp.pl