Zaburzenie stresowe pourazowe u dzieci i młodzieży – rozpoznawanie i leczenie. Oficjalne stanowisko American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

16.06.2011
Omówienie artykułu: Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with posttraumatic stress disorder
J.A. Cohen, O. Bukstein, H. Walter, S.R. Benson, A. Chrisman, T.R. Farchione, J. Hamilton, H. Keable, J. Kinlan, U. Schoettle, M. Siegel, S. Stock, J. Medicus, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Work Group on Quality Issues
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2010; 49: 414–430


Opracowała lek. Magdalena Miernik-Jaeschke
Konsultował prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Skróty: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, BD – zaburzenia afektywne dwubiegunowe, CBT – terapia poznawczo-behawioralna, CPP – psychoterapia z udziałem dziecka i rodzica, PTSD – zaburzenie stresowe pourazowe, RCT – badanie z randomizacją, SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, TF-CBT – terapia poznawczo-behawioralna zorientowana na traumę

Sposób przygotowania wytycznych
Wytyczne przygotowali eksperci skupieni w American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Work Group on Quality Issues, postępując zgodnie z zasadami American Medical Association. Zalecenia opracowano z myślą o psychiatrach zajmujących się osobami w wieku rozwojowym, ale informacje w nich zawarte mogą okazać się użyteczne również dla innych profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Mają one na celu pomóc klinicystom w podejmowaniu najkorzystniejszych dla chorego decyzji dotyczących rozpoznawania zaburzeń psychicznych, będących konsekwencją doświadczenia traumatycznego wydarzenia i ułatwić wybór odpowiedniego leczenia. Zalecenia sformułowano na podstawie danych pochodzących z badań klinicznych lub w oparciu o konsensus kliniczny (z uwzględnieniem doświadczenia klinicznego autorów), a ich siła zależy od stopnia wiarygodności tych danych. W celu zgromadzenia danych empirycznych dokonano przeglądu internetowych baz danych Medline, PsycINFO oraz PILOTS za okres od 1996 roku do 2006 roku. Poszukiwano badań z randomizacją (randomized controlled trials – RCT), których wyniki dotyczyły zaburzenia stresowego pourazowego (post-traumatic stress disorder – PTSD) i w których stosowano narzędzia służące do oceny objawów PTSD u dzieci. Ponadto uwzględniono publikacje wymienione na stronie internetowej organizacji National Child Traumatic Stress Network, zaaprobowane przez dokonujących przeglądu ekspertów, a także artykuły oczekujące na publikację w recenzowanych czasopismach medycznych.
Zalecenia prezentowane w niniejszym oficjalnym stanowisku kwalifikowano w zależności od wiarygodności danych empirycznych i klinicznych do 4 kategorii (tab. 1.), które autorzy wytycznych podają w nawiasie bezpośrednio po przytoczeniu zalecenia.
Wybrane treści dla pacjenta: