Zaburzenia lękowe (nerwicowe)

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

  Praca terapeutyczna z pacjentem z BD rozpoczyna się od psychoedukacji, w której uczestniczą również najbliżsi. Kolejne działania podejmowane są w obrębie ograniczania oraz radzenia sobie z objawami behawioralnymi, a następnie poznawczymi. Konieczna staje się identyfikacja sposobów radzenia sobie pacjenta ze stresem. Jeżeli sposoby te są niefunkcjonalne, wprowadza się odpowiednie techniki.

 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: związki między danymi neurobiologicznymi a koncepcjami terapeutycznymi

  Niepełny stan wiedzy na temat neurobiologicznych uwarunkowań tego zaburzenia utrudnia prowadzenie badań nad nowymi metodami leczenia i optymalizacją znanych już strategii. Obecnie otwierają się możliwości badania nowych hipotez, co może prowadzić do optymalizacji istniejących sposobów terapii oraz odkrycia nowych leków i urządzeń, które poprawią skuteczność w przypadkach opornych na leczenie.

 • Stres traumatyczny jako problem zdrowia publicznego

  W przestrzeni publicznej często poświęca się uwagę konsekwencjom różnych wstrząsających wydarzeń – przemocy, katastrof, aktów terroryzmu, wypadków oraz wojen – a zainteresowanie tymi problemami jest zdecydowanie trwałe. Autor niniejszego artykułu wyjaśnia, dlaczego wyniki badań poświęconych stresowi traumatycznemu pozwalają lepiej zrozumieć problematykę zdrowia psychicznego na poziomie populacyjnym.

 • Czynniki wpływające na ryzyko rozwinięcia się zaburzeń lękowych lub zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

  Zaburzenia lękowe są najbardziej rozpowszechnioną grupą problemów zdrowia psychicznego. Autorzy niniejszej pracy postawili sobie za cel zebranie i przeanalizowanie wyników metaanaliz badań obserwacyjnych, w których skupiano się na relacjach między czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi a ryzykiem rozwoju zaburzeń lękowych bądź OCD.

 • Zaburzenia lękowe uogólnione. Część 2. Diagnostyka i leczenie

  Przydatne w praktyce klinicznej, zwłaszcza dla lekarza POZ, jest wykorzystywanie testów przesiewowych przy podejrzeniu zaburzeń o charakterze lękowym. Dzięki takiej praktyce lekarz uzyskuje wskazówkę czy konieczna jest dalsza diagnostyka w tym kierunku oraz czy warto zasugerować pacjentowi wizytę u psychiatry.

 • Zaburzenia lękowe uogólnione. Część 1. Epidemiologia i obraz kliniczny

  Pacjenci z tym rozpoznaniem doświadczają ciągłego napięcia i doskwierają im różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, co powoduje, że diagnoza na wczesnym etapie choroby jest często wręcz niemożliwa, gdyż istnieje konieczność wykluczenia w pierwszej kolejności wszelkich innych przyczyn obserwowanego stanu. Dlatego też najczęściej chorzy najpierw udają się po pomoc do lekarzy innych specjalności, zwykle rozpoczynając proces diagnostyczny w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Zaburzenia lękowe uogólnione w dzieciństwie – cz. 1. Epidemiologia i obraz kliniczny

  Dzieci z tym rozpoznaniem doświadczają ciągłego napięcia, które w tej populacji często manifestuje objawami somatycznymi, np. zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi czy bólami głowy lub symptomatologia sugeruje zgoła inne rozpoznanie psychiatryczne. Dlatego ustalenie trafnego rozpoznania często stanowi wyzwanie dla klinicystów.

 • Skuteczność propranololu w leczeniu chorych z zaburzeniami lękowymi

  Autorzy omawianego przeglądu systematycznego podjęli jedną z pierwszych prób zestawienia dostępnych danych naukowych na temat skuteczności propranololu w leczeniu chorych z zaburzeniami lękowymi.

 • Zespół stresu pourazowego u dorosłych: wpływ, współchorobowość, czynniki ryzyka i leczenie

  Autor niniejszego artykułu przeglądowego opisuje zmiany w kryteriach diagnostycznych PTSD, społeczne następstwa tego zaburzenia, czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla jego rozwoju, metody leczenia oraz kontrowersje dotyczące definicji zdarzeń traumatycznych.

 • Skuteczność dostępnych metod leczenia osób z zaburzeniami lękowymi – metaanaliza

  Terapia poznawczo-behawioralna, relaksacja, terapia psychodynamiczna, interpersonalna, desensytyzacja za pomocą ruchów gałek ocznych, medytacja mindfulness czy terapie prowadzone przez Internet? Która z metod jest najskuteczniejsza?

15 artykułów - strona 1 z 2