Technika stosowania inhalatora suchego proszku (DPI)

22.06.2018
dr n. med. Filip Mejza