Ryzyko drgawek gorączkowych po pierwszym szczepieniu przeciwko odrze u wcześniaków i dzieci urodzonych w terminie

23.04.2019
Similar relative risks of seizures following measles containing vaccination in children born preterm compared to full-term without previous seizures or seizure-related disorders
McClure D.L. i wsp.
Vaccine, 2019; 37: 76–79

Opracowały: mgr Małgorzata Ściubisz, lek. Iwona Rywczak

W amerykańskim badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych porównano ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki szczepionki zawierającej atenuowany wirus odry (skojarzonej szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce [MMR] lub przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej [MMRV]) u niemowląt urodzonych przedwcześnie oraz urodzonych w fizjologicznym terminie porodu. W badaniu wykorzystano metodę risk-interval – okres obserwacji podzielono na okres ryzyka (ekspozycji), tj. 7–10 dni po szczepieniu, oraz okres kontrolny, tj. 15–42 dni po szczepieniu, a następnie porównano częstość (wskaźniki zapadalności) drgawek w obu okresach w obu grupach dzieci. Dane do badania uzyskano z 7 instytucji udzielających świadczeń zdrowotnych, które zgłosiły się do udziału w projekcie Vaccine Safety Datalink (VSD) mającym na celu monitorowanie bezpieczeństwa szczepień, nadzorowanym przez Centers for Disease Control and Prevention.

Populację badania stanowiło 532 375 dzieci (śr. 53% chłopcy), które w okresie od stycznia 2003 roku do września 2015 roku w wieku 12–23 miesięcy otrzymały pierwszą dawkę MMR lub MMRV. Dzieci przydzielono do dwóch grup w zależności od wieku ciąży w momencie urodzenia – 45 343 (8,5%) do grupy dzieci urodzonych przedwcześnie (przed ukończeniem 37. tc.), a 487 032 urodzonych w fizjologicznym terminie porodu. Większość dzieci z obu grup otrzymała MMR (odpowiednio 82,2 oraz 82,8%), a pozostałe MMRV (odpowiednio 17,8 oraz 17,2%), średnio w wieku około 13 miesięcy. Epizod drgawek zdefiniowano jako rozpoznanie w klasyfikacji ICD-9 zgodne z kodem 780.3 w ciągu 42 dni po szczepieniu. Autorzy badania nie odróżniali drgawek gorączkowych oraz drgawek bez gorączki, jednak we wcześniejszych badaniach przeprowadzonych w ramach projektu VSD stwierdzono, że kod ten w 87% przypadków odpowiadał rozpoznaniu drgawek gorączkowych. Z badania wyłączono dzieci, u których rozpoznano padaczkę, porażenie mózgowe, ciężki uraz głowy, krwawienie dokomorowe, guz wewnątrzczaszkowy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie mózgu, oraz u których przed ukończeniem 12. miesiąca życia wystąpił epizod drgawek lub stan, którego objawy z dużym prawdopodobieństwem można było przypisać epizodowi drgawek wymagającemu porady na oddziale pomocy doraźnej lub hospitalizacji.

W okresie obserwacji epizod drgawek w ciągu 42 dni po szczepieniu MMR lub MMRV odnotowano u 996 dzieci. Ostatecznie w analizie uwzględniono 829 epizodów drgawek, z których 87 wystąpiło u dzieci urodzonych przedwcześnie, a 742 u dzieci urodzonych w fizjologicznym terminie porodu.

Zaobserwowano, że ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki MMR lub MMRV w okresie ryzyka, w porównaniu z okresem kontrolnym, było 3–4-krotnie większe we wszystkich grupach – iloraz współczynników zapadalności (IRR) wyniósł: 3,9 (95% CI: 2,5–6,0) w grupie dzieci urodzonych <37. tygodnia ciąży, 3,2 (95% CI: 1,5–6,7) w grupie dzieci urodzonych <35. tygodnia ciąży, 4,3 (95% CI: 2,5–7,4) w grupie dzieci urodzonych w 35.–37. tygodniu ciąży oraz 3,2 (95% CI: 2,7–3,7) w grupie dzieci urodzonych w fizjologicznym terminie porodu. Wykazano natomiast, że ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych po podaniu pierwszej dawki MMR lub MMRV było podobne w grupie dzieci urodzonych przedwcześnie, w porównaniu z urodzonymi w fizjologicznym terminie porodu – 62 (95% CI: 42–89)/1000 osobolat vs 43 (95% CI: 38–49)/1000 osobolat; iloraz IRR: 1,2 (95% CI: 0,76–1,9). Podobne ryzyko drgawek obserwowano, porównując podgrupę dzieci urodzonych <35. tygodnia ciąży oraz w 35.–37. tygodniu ciąży z dziećmi urodzonymi w fizjologicznym terminie porodu – iloraz IRR wyniósł odpowiednio: 1,0 (95% CI: 0,47–2,1) oraz 1,4 (95% CI: 0,77–2,4). Podobne ryzyko wystąpienia epizodu drgawek gorączkowych u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz urodzonych w fizjologicznym terminie porodu obserwowano również w zależności od rodzaju szczepionki – iloraz IRR wyniósł: 1,2 (95% CI: 0,70–2,0) po podaniu dawki MMR oraz 1,4 (95% CI: 0,51–3,8) po podaniu dawki MMRV – oraz wieku w momencie podania pierwszej dawki – iloraz IRR wyniósł: 1,3 (95% CI: 0,77–2,1) po podaniu pierwszej dawki w wieku 12–15 miesięcy oraz 0,82 (95% CI: 0,20–3,4) po podaniu pierwszej dawki w wieku 16–23 miesięcy. Wyniki badania wskazują również, że opóźnienie podania pierwszej dawki MMR lub MMRV (12–15 mies. vs 16–23 mies.) może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek zarówno u dzieci urodzonych przedwcześnie, jak i urodzonych w fizjologicznym terminie porodu – IRR wyniósł odpowiednio: 3,7 (95% CI: 2,3–5,9) vs 5,6 (95% CI: 1,5–21) u dzieci urodzonych przedwcześnie oraz 2,9 (95% CI: 2,5–3,5) vs 6,8 (95% CI: 4,2–11) u dzieci urodzonych w fizjologicznym terminie porodu.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że podanie pierwszej dawki MMR lub MMRV w 2. roku życia wiąże się z podobnym ryzykiem wystąpienia drgawek gorączkowych u dzieci urodzonych przedwcześnie i w fizjologicznym terminie porodu. Wyniki badania potwierdzają aktualne zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices, zgodnie z którymi pierwszą dawkę szczepionki zawierającej atenuowany wirus odry należy podać dzieciom w wieku 12–15 miesięcy, również urodzonym przedwcześnie. Opóźnianie podania pierwszej dawki MMR lub MMRV może zwiększyć ryzyko drgawek gorączkowych.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań