Ilość wirusa w momencie rozpoznania COVID-19 a przebieg kliniczny choroby

30.08.2020
Argyropoulos KV, Serrano A, Hu J i wsp.: Association of Initial Viral Load in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Patients with Outcome and Symptoms
Opracowała: dr n. med. Anna Kuna
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
The American Journal of Pathology. 2020 Jul. DOI: 10.1016/j.ajpath.2020.07.001

Skróty: COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2, OIT – oddział intensywnej terapii, BMI (body mass index) – indeks masy ciała

W wielu publikacjach od czasu stwierdzenia pierwszego zachorowania na COVID-19 autorzy próbują odnaleźć wskaźniki rokownicze, pozwalające na ocenę dalszego przebiegu choroby i ryzyka zgonu wskutek zakażenia SARS-CoV-2. Kimon Argyropoulos ze współautorami opublikowali w lipcu 2020 r. pracę, w której porównują ilość wirusa w wymazach z nosogardła z objawami klinicznymi choroby. W tym celu poddali retrospektywnej analizie grupę 205 pacjentów, obserwowanych z powodu zakażenia SARS-CoV-2 w Izbie Przyjęć szpitala w Nowym Jorku, wśród których 165 osób odesłano do domu, a 40 przyjęto do szpitala. Wzięli pod uwagę nasilenie objawów, decyzję lekarza co do dalszego leczenia (przyjęcie do szpitala lub odesłanie do domu), długość hospitalizacji, konieczność przyjęcia na OIT, czas trwania tlenoterapii, przeżycie pacjenta oraz związek chorób współtowarzyszących z wynikiem badania ilościowego wirusa.

Pacjenci odesłani do domu byli młodsi (mediana wieku 45 lat), a czas trwania objawów zakażenia był krótszy (mediana 3 dni) w porównaniu z chorymi przyjętymi do szpitala (odpowiednio 60 lat i 5 dni).

Głównym tematem zainteresowania autorów było badanie ilościowe wirusa w wymazach pobranych od pacjentów z nosogardła i jego związek z przebiegiem COVID-19. Wyniki niższe stwierdzono u pacjentów poddanych hospitalizacji w porównaniu z chorymi odesłanymi do domu (log10 VL = 3,3 vs 4,0, P=0,014). W analizie wieloczynnikowej regresji liniowej wyniki okazały się niezależne od wieku, płci, rasy i BMI. Odwrotną zależność wykazano pomiędzy ilością wirusa a czasem trwania objawów, długością hospitalizacji, a także ciężkością przebiegu choroby (po uwzględnieniu takich zmiennych, jak wiek, płeć, rasa, BMI i choroby współistniejące). Brak zależności opisano dla czasu trwania tlenoterapii, przyjęcia do OIT oraz śmiertelności. Oceniano także związek ilości wirusa z chorobami współistniejącymi, wykazując istotnie statystyczną zależność z wywiadem nowotworowym i chorobami układu krążenia innymi niż nadciśnienie tętnicze krwi.

strona 1 z 2