Odporność komórkowa u pacjentów z przebytym zakażeniem SARS-CoV-2, u których nie stwierdzono serokonwersji

28.01.2021

Na podstawie:
1. Schwarzkopf S., Krawczyk A., Knop D. i wsp.: Cellular Immunity in COVID-19 Convalescents with PCR-Confirmed Infection but with Undetectable SARS-CoV-2–Specific IgG. EID Journal 2021; 1(27) https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3772_article
2.Gallais F., Velay A., Nazon Ch. i wsp.: Intrafamilial Exposure to SARS-CoV-2 Associated with Cellular Immune Response without Seroconversion, France. EID Journal 2021; 1(27)https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3611_article

Skróty: COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 19) – choroba wywołana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, ELISA – (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) – test immunoenzymatyczny, INF-γ – interferon gamma, PCR – (ang. polymerase chain reaction) reakcja łańcuchowa polimerazy, SARS-CoV-2 – (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) koronawirus wywołujący zespół ostrej niewydolności oddechowej 2.

Badanie I

Wprowadzenie

Przeprowadzono analizę odpowiedzi immunologicznej na zakażenie SARS-CoV-2 u rekonwalescentów z potwierdzonym wcześniej rozpoznaniem COVID-19 metodą PCR, będących potencjalnymi dawcami krwi w Niemczech. Sześćdziesiąt dni po wystąpieniu objawów u 13 spośród 78 (17%) osób stwierdzono graniczne lub negatywne wyniki testu ELISA wykrywającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG. Naukowcy postanowili zbadać w tej grupie odpowiedź komórkową.

Materiały i metody

W badaniu wykorzystano kwestionariusz, aby znaleźć potencjalnych dawców osocza po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2. Badacze otrzymali łącznie >550 kwestionariuszy. 310 ochotników miało w wywiadzie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone metodą PCR. Do badania włączono 78 osób (54 mężczyzn, 24 kobiety), u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone metodą PCR. Mediana wieku wynosiła 47 lat (19–66 lat). Preferowano osoby, które uzyskały negatywny wynik drugiego badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 i wcześniej były już dawcami krwi; szczególnie poszukiwano dawców z grupą krwi AB (ponieważ są uniwersalnymi dawcami osocza) oraz dawców o masie ciała >60 kg (ponieważ mogą oddać 3 jednostki osocza). Grupę kontrolną pozytywną stanowili uczestnicy, którzy mieli potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 metodą PCR i wysokie miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG, grupę kontrolną negatywną zaś stanowiły osoby bez objawów COVID-19 i bez bezpośredniego kontaktu z zakażonymi pacjentami w wywiadzie epidemiologicznym. Przeprowadzono badanie IFN-γ ELISpot w celu oceny odpowiedzi komórkowej, metodą ELISA zaś dokonano oznaczenia swoistych przeciwciał.

Wyniki

Wyniki testu IFN-γ ELISpot wykazały, że u 78% ochotników z przebytym zakażeniem SARS-CoV-2 potwierdzonym PCR z niewykrywalnymi przeciwciałami w klasie IgG, stwierdzono obecność swoistych limfocytów T dla SARS-CoV-2. Wykazano także podobną częstość (80%) występowania swoistych limfocytów T u rekonwalescentów z wysokim mianem przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG (grupa kontrolna pozytywna), nie wykryto zaś ich w grupie kontrolnej negatywnej. Przeprowadzona analiza wykazała, że u rekonwalescentów z niewykrywalnymi poziomami przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG w odporności na zakażenie mogą pośredniczyć swoiste limfocyty T.
strona 1 z 2