Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentowi z Ukrainy. Zagadnienia prawne

Data utworzenia:  07.03.2022
Aktualizacja: 08.03.2022
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Pytanie 1. W Polsce z obowiązku odbycia kwarantanny zwalnia status ozdrowieńca lub pełne szczepienie przeciwko COVID-19. Jakie dokumenty można uznać za równoważne z Unijnym Certyfikatem COVID (UCC)?

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy od 25 lutego 2022 roku do osób przekraczających odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą nie stosuje się obowiązku1:

 1. odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny trwającej 7 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy i przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie się odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu umożliwiającym bezpośredni kontaktu z tą osobą;
 2. okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin licząc od daty otrzymania wyniku tego testu.

Aktualnie nie wprowadzono innych wyłączeń z obostrzeń „kowidowych” dla tej grupy osób i w pozostałych obszarach osoby te traktowane są na zasadach ogólnych. Przykładowo, nie są one zwolnione z obowiązku odbycia 7-dniowej kwarantanny w przypadku stwierdzenia w trakcie pobytu w Polsce zakażenia SARS-CoV-2 u domowników, chyba że uzyskają ujemny wynik testu.

Obecnie, w okresie dominacji wariantu Omikron SARS-CoV-2, z kwarantanny domowników nie zwalnia również pełne szczepienie przeciwko COVID-19 lub status ozdrowieńca, jeśli od przechorowania COVID-19 minęło >30 dni. W obu tych przypadkach kwarantanna ulega jednak wcześniejszemu zakończeniu po uzyskaniu ujemnego wyniku testu diagnostycznego wykonanego u osoby odbywającej tę kwarantannę i wprowadzeniu wyniku do systemu teleinformatycznego. Rozporządzenie nie określa natomiast, kto powinien zlecić test dla domowników w celu zwolnienia z kwarantanny ani nie podaje rodzaju testu (PCR, test antygenowy) i dokładnego czasu, w którym należy wykonać badanie (wyjątkiem2 są m.in. osoby udzielające świadczeń medycznych, które nie podlegają obowiązkowi poddania się kwarantannie pod warunkiem codziennego badania testem antygenowym przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres 5 dni po dniu styczności ze źródłem zakażenia i wprowadzenia ujemnego wyniku do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez MZ). Na stronie internetowej Domowej Opieki Medycznej portalu gov.pl udostępniono formularz umożliwiający samodzielne zapisanie się na test domownika osoby zakażonej SARS-CoV-2 (www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika).

Kwarantanna domowników nie obejmuje natomiast ozdrowieńców, którzy zakończyli izolację, izolację w warunkach domowych lub hospitalizację w okresie do 30 dni przed dniem wprowadzenia do systemu dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 u osoby wspólnie z nimi zamieszkującej lub gospodarującej.

Przypisy:

1. Obecnie na podstawie zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 473).
2. Na podstawie § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 351 z późn. zm.).

Pytanie 2. Czy uchodźców z Ukrainy można bezpłatnie szczepić dostępnymi w Polsce preparatami? Jak uzupełniać szczepienia?

Aktualnie w Polsce obowiązek szczepienia dotyczy każdej osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres >3 miesięcy (w tym także osoby nie mającej obywatelstwa polskiego).1 Ze szczepień obowiązkowych zwolnione są osoby, które już wcześniej poddano tym szczepieniom ochronnym (np. za granicą) w zakresie wymaganym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753, z późn. zm.). Warunkiem takiego zwolnienia jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej fakt wcześniejszego wykonania szczepienia. Zwolnienie z obowiązku szczepienia następuje w przypadku, gdy od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych nie minął okres dłuższy od okresu utrzymywania się odporności, gdyż tylko w takim przypadku na podstawie aktualnej wiedzy medycznej można odstąpić od szczepienia.2 Zwolnienie obejmuje oczywiście także osoby, u których stwierdzono przeciwskazania medyczne do szczepienia. Szczepienia obowiązkowe powinny być realizowane bezpłatnie w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), nawet w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta.3

W dniu 25 lutego 2022 roku Minister Zdrowia publicznie ogłosił możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-194 (w trakcie przygotowania jest rządowy projekt specjalnej ustawy dotyczącej udzielania pomocy osobom uciekającym przed wojną do Polski z Ukrainy5). Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 (zakup szczepionek przeciwko COVID-19 oraz koszty przeprowadzania szczepienia) są finansowane ze środków publicznych i zalecane u osób które najpóźniej w dniu szczepienia ukończyły 5. rok życia – bez względu na obywatelstwo osoby szczepionej (w Ukrainie przeciwko COVID-19 są szczepione osoby ≥12. rż.).6

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dn. 8.03.2022 roku dzieci uchodźców z Ukrainy można bezpłatnie zaszczepić obowiązkowymi szczepionkami zgodnie z polskim PSO także przed upływem 3 miesięcy od daty wjazdu na teren Polski, jeśli jego opiekunowie prawni (rodzice) zgadzają się na wykonanie tych szczepień.7

Przypisy:

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt b) i 2 oraz art. 17 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2069, dalej w skrócie jako: ustawa zakaźna). Z treści art. 17 ust. 1a ustawy wynika, że wyjątkiem są szczepienia poekspozycyjne, które są realizowane niezależnie od długości pobytu w Polsce. Zob. także J. Haberko [w:] Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, red. L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 250.
2. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. Zob. także J. Haberko [w:] Ustawa o zapobieganiu… , s. 252.
3. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
4. Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej. https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej (dostęp: 02.03.2022)
5. Zapowiadana jest specustawa na wzór specustawy covidowej – Specustawa: Zasiłki dla uciekinierów wojennych, uproszczony dostęp do pracy, oświaty i zdrowia. https://www.prawo.pl/samorzad/specustawa-dotyczaca-pomocy-uchodzcom-z-ukrainy,513770.html (dostęp: 02.03.2022)
6. Na podstawie art. 21c ust. 4 ustawy. Szersze informacje: Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej. https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej (dostęp: 02.03.2022)
7. Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa (dostęp: 08.03.2022)

Pytanie 3. Jakie szczepionki przeciwko COVID są dostępne w Ukrainie? Czy preparaty te są uznawane w Polsce?

W celu wydania UCC osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce wszystkie wymienione niżej dokumenty:

 1. oryginał zaświadczenia o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki
 2. tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego
 3. oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem UCC.1

W celu wydania UCC uznawane jest przyjęcie szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującej się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (wykaz według stanu na dzień 1 marca 2022 r.). Honorowane dla Ukrainy preparaty to:

 1. Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine,
 2. Spikevax, COVID-19 Vaccine Moderna,
 3. Vaxzevria, COVID-19 Vaccine AstraZeneca,
 4. Covishield, jako odpowiednik Vaxzevria (AstraZeneca),
 5. CoronaVac (Sinovac), jako odpowiednik szczepionki Nuvaxovid (Novavax).

Wykaz odpowiedników szczepionek przeciwko COVID-19 uznawanych przez Polskę dostępny jest na stronie internetowej NIZP-PZH BIP (http://bip.pzh.gov.pl/public/?id=216377) oraz w serwisie „Szczepienia” (www.mp.pl/283200).

Przypisy:

1. Na podstawie § 2 ust. 40 i ust. 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022r., poz. 473), dostęp: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/473/D2022000047301.pdf

Pytanie 4. Czy u osób uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie można bezpłatnie wykonać badanie PCR lub test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2?

Koszty laboratoryjnych badań sanitarno-epidemiologicznych (a więc także testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2), wykonywanych u osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną, nosicieli, ozdrowieńców oraz osób, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.1

Przypisy:

1. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Pytanie 5. Czy osobom uciekającym do Polski przed wojną w Ukrainie można w ramach leczenia COVID-19 bezpłatnie podać molnupirawir?

Koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w celu zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u osób podlegających obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych1 oraz świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi, udzielonych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia2. Leczenie molnupirawirem chorych na COVID-19 mieści się więc w zakresie leczenia chorób zakaźnych objętych refundacją z budżetu państwa także u osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Przypisy:

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 351 z późn. zm.).
2. Na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Pytanie 6. Czy osoby, które mają w paszportach pieczątkę o przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą po 24.02. 2022 roku mogą korzystać ze świadczeń POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub hospitalizacji udzielanych w ramach umowy z NFZ? Czy takiemu pacjentowi można wystawić receptę na leki refundowane?

Aktualnie, bez względu na uprawnienia pacjenta z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, udzielane są świadczenia wymienione w katalogu zawartym w art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1, m.in.: świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także w AOS w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Przepisy prawa nie regulują dostępu do wszystkich rodzajów świadczeń zdrowotnych z powodu przekroczenia granicy z Ukrainą od 24.02.2022 roku. Zapowiadane zmiany prawa mają mieć wsteczną moc obowiązującą od 24 lutego 2022 roku tak, aby umożliwić rozliczanie innego rodzaju świadczeń zdrowotnych, zgodnie z komunikatem NFZ.2 Obecnie pieczątka w paszporcie o przekroczeniu granicy po 24.02.2022 roku nie daje jeszcze dodatkowych uprawnień refundacyjnych osobom uciekającym przed wojną do Polski z Ukrainy – zapowiadana jest specustawa na wzór specustawy „kowidowej”, w której do uzyskania pełnych uprawnień w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej wystarczyć ma pieczątka w dokumencie podróży.3

Przypisy:

1. Tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.
2. Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń. www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html (dostęp: 02.03.2022)
3. Specustawa: Zasiłki dla uciekinierów wojennych, uproszczony dostęp do pracy, oświaty i zdrowia. www.prawo.pl/samorzad/specustawa-dotyczaca-pomocy-uchodzcom-z-ukrainy,513770.html (dostęp: 02.03.2022)
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta
 • Szczepienie przeciwko meningokokom
 • Szczepienie przeciwko gruźlicy
 • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
 • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
 • Szczepienie przeciwko pneumokokom
 • Szczepienie przeciwko ospie wietrznej
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
 • Szczepienie przeciwko środkowoeuropejskiemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
 • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań