Dodatkowy, nieswoisty efekt ochronny MMR?

08.04.2024
Measles, mumps, and rubella vaccine at age 6 months and hospitalisation for infection before age 12 months: randomised controlled trial
Zimakoff A.C. i wsp.
BMJ, 2023; 381: e072724

W duńskim badaniu z randomizacją przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z placebo w grupie kontrolnej oceniono, czy wcześniejsze (tzn. w 6. mż.) podanie pierwszej dawki „żywej” szczepionki MMR zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu infekcji niezależnie od etiologii w 1. roku życia dziecka (nieswoisty efekt ochronny).

Populację badania stanowiło 6536 niemowląt (52% chłopców, 95% urodzonych ≥37. tc.) w wieku 5–7 miesięcy (62% w wieku ≥6 mies.) przydzielonych losowo do jednej z 2 grup, w których otrzymały: (1) 1 dawkę MMR – 3264 dzieci lub (2) placebo – 3272 dzieci (grupa kontrolna). Zgodnie z duńskim PSO pierwszą dawkę MMR podaje się rutynowo w wieku 15 miesięcy, a drugą w wieku 5 lat. Niezależnie od przydziału do grupy rodziców dzieci zachęcano do kontynuacji szczepienia zgodnie z PSO. Dzieci obserwowano do ukończenia 12. miesiąca życia, kiedy zgodnie PSO podaje się trzecią dawkę szczepionki wysoce skojarzonej typu „5 w 1” (DTaP-IPV-Hib) i skoniugowaną szczepionkę przeciwko pneumokokom (w okresie obserwacji nie podawano innych szczepionek). Głównym punktem końcowym była hospitalizacja z powodu infekcji niezależnie od etiologii (z wyłączeniem zakażenia wirusem odry, świnki lub różyczki).

Do czasu ukończenia 12. miesiąca życia w całej badanej populacji (analiza ITT) odnotowano łącznie 1548 epizodów hospitalizacji z powodu infekcji (główne lub dodatkowe rozpoznanie na karcie wypisowej ze szpitala), w tym 786 w grupie szczepionej MMR (śr. 24/100) i 762 w grupie placebo (śr. 23/100). W analizie skorygowanej o znane czynniki zakłócające wykazano, że ryzyko hospitalizacji z powodu infekcji w grupie szczepionej MMR i placebo było podobne (aHR: 1,03 [95% CI: 0,91–1,17]) i nie zależało od płci, wieku w momencie przydziału do grupy i wieku ciążowego, co nie potwierdza nieswoistego efektu ochronnego tego szczepienia. W dodatkowej analizie uwzględniającej zakażenia o cięższym przebiegu (hospitalizacja trwająca ≥12 h) również otrzymano podobne wyniki (aHR: 1,25 [95% CI: 0,88–1,77]). W grupie dzieci szczepionych MMR w wieku 5–7 miesięcy i w grupie placebo z podobną częstością przepisywano antybiotyki i leki przeciwwirusowe (aHR: 1,04 [95% CI: 0,88–1,23]). Podobne było też ryzyko ponownej hospitalizacji po >7 dniach (aHR: 1,02 [95% CI: 0,91–1,15]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że nie wykazano nieswoistego efektu ochronnego szczepienia MMR w postaci zapobiegania hospitalizacjom z powodu infekcji u niemowląt. Otrzymane wyniki nie przemawiają za podawaniem tej szczepionki we wcześniejszym wieku w tym celu.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań