Leczenie zespołów bólowych szyi/karku i dolnej części pleców – przegląd systematyczny wytycznych praktyki klinicznej

26.04.2023
Omówienie artykułu: Evidence-based treatment recommendations for neck and low back pain across Europe: A systematic review of guidelines.
N. Corp i wsp.

Opracowały: Anna Bagińska, dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Skróty: GKS – glikokortykosteroid(y), LPD – leki przeciwdepresyjne, NSLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne

Zaburzenia bólowe pleców, w tym ból dolnego odcinka pleców i ból szyi należą do dolegliwości najczęściej zgłaszanych podczas wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz u fizjoterapeutów w całej Europie. Autorzy omawianej publikacji postawili sobie za cel systematyczny przegląd i porównanie zaleceń pochodzących z opublikowanych w ostatnich latach w Europie wytycznych praktyki klinicznej dotyczących postępowania z chorymi z bólem dolnego odcinka pleców i bólem szyi.

Przeszukano bazy danych: EMBASE, Medline, CINAHLPlus, HMIC, PsycINFO, Epistemonikos, Pedro, TRIP database oraz strony internetowe organizacji National Institute for Health and Clinical Excellence, Scottish Intercollegiate Guidelines, a także WHO Guidelines, Guidelines International Network i DynaMed Plus, wyszukując artykuły opublikowane od stycznia 2013 roku do maja 2020 roku.

Analizą objęto wytyczne 1) oparte na aktualnych i wiarygodnych danych naukowych, 2) opublikowane przez europejskie organizacje lub towarzystwa naukowe w latach 2013–2020, 3) adresowane do lekarzy i innych pracowników opiekujących się pacjentami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, 4) obejmujące interwencje ukierunkowane na zmniejszenie nasilenia bólu, poprawę funkcjonowania oraz wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej u dorosłych chorych z bólem dolnego odcinka pleców lub bólem szyi, w tym chorych zgłaszających się z objawami zaburzeń związanych z urazem kręgosłupa szyjnego lub objawami radikulopatii, takimi jak ból korzeniowy.

Z analizy wykluczono m.in. wytyczne obejmujące: 1) dzieci, 2) chorych, u których ból dolnego odcinka pleców lub ból szyi był jednym ze skutków urazu lub choroby pierwotnej, 3) chorych leczonych specjalistycznie z rozpoznaniem radikulopatii, 4) chorych leczonych chirurgicznie oraz 6) leczenie szpitalne.

Do przeglądu włączono 17 dokumentów europejskich wytycznych – belgijskie (1), brytyjskie (1), duńskie (4), francuskie (1), holenderskie (4), niemieckie (3), polskie (1) i włoskie (2). Spośród włączonych wytycznych, 11 dotyczyło bólu dolnego odcinka pleców, 5 bólu szyi, a 1 obu zespołów bólowych. Większość dokumentów zostało opracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów (14) i uwzględniało system oceny jakości danych naukowych oraz siły zaleceń (13). W wyniku oceny przeprowadzonej za pomocą narzędzia AGREE II, jakość 7 z włączonych dokumentów oceniono jako wysoką, podczas gdy pozostałych 7 jako niską.

Na potrzeby przeglądu zalecenia sklasyfikowano jako:
– silne za/przeciw (zaleca się/nie zaleca się stosować) – gdy obecne były ≥2 zalecenia tej treści pochodzące z wytycznych wysokiej jakości z różnych krajów,
– umiarkowane za/przeciw (raczej stosować/nie stosować) – gdy znaleziono zalecenie tej treści pochodzące z wytycznych wysokiej jakości i ≥1 zalecenie pochodzące z wytycznych niskiej jakości,
– słabe za/przeciw – gdy istniało zalecenie tej treści pochodzące z wytycznych wysokiej jakości powstałe w oparciu o opinię ekspertów i/lub >1 zalecenie pochodzące z wytycznych niskiej jakości,
– niespójne – gdy zalecenia pochodzące z wytycznych wysokiej jakości były niespójne (tzn. dokumenty zawierały zarówno zalecenie stosowania, jak i przeciwko stosowaniu danej interwencji),
– nierozstrzygnięte – gdy zalecenia pochodzące z wytycznych o wysokiej jakości były nieprecyzyjne lub zalecenia pochodzące z wytycznych niskiej jakości były niespójne.

Analizowane interwencje wraz z klasą zaleceń zestawiono w tabeli.

Tabela. Porównanie zaleceń dotyczących leczenia chorych z bólem dolnego odcinka kręgosłupa i z bólem szyi
  Ból dolnego odcinka kręgosłupa Ból szyi
Interwencja Liczba wytycznych Klasa zalecenia Liczba wytycznych Klasa zalecenia
wsparcie chorego 4 słabe ZA 3 słabe ZA
poradnictwo i edukacja 10 silne ZA 5 słabe ZA
zachęcenie do pozostania aktywnym 9 silne ZA 2 słabe ZA
zachęcenie do ćwiczeń fizycznych 7 słabe ZA 3 słabe ZA
kontynuowanie/ powrót do aktywności zawodowej 2 słabe ZA 1 ZAa
odpoczynek w łóżku 6 silne PRZECIW,
z wyjątkami
1 PRZECIWa
 
leki przeciwbólowe 1 ZAa 2 słabe ZA
paracetamol 8 umiarkowane PRZECIW 2 słabe ZA
NSLPZ 9 niespójne 4 słabe ZA
opioidy, w tym tramadol z/bez paracetamolu (lub NSLPZ) 8 niespójne 2 słabe ZA
LPD 6 silne PRZECIW, z wyjątkami
leki przeciwdrgawkowe/przeciwpadaczkowe 5 silne PRZECIW
leki rozluźniające mięśnie szkieletowe 5 silne PRZECIW, z wyjątkami
leki stosowane miejscowo, w tym NSLPZ 3 niespójne 2 umiarkowane ZA
blokada w obrębie kręgosłupa (w nieswoistym bólu dolnego odcinka pleców) 6 silne PRZECIW
zewnątrzoponowe podanie GKS 5 niespójne 1 (ZA)
inne leki podawane w postaci wstrzyknięć 2 nierozstrzygnięte
termoterapia 5 nierozstrzygnięte 2 nierozstrzygnięte
terapia manualna 8 niespójne 5 nierozstrzygnięte
terapia manualna łącznie z innymi interwencjami 4 umiarkowane ZA 3 umiarkowane ZA
kinezyterapia 9 silne ZA 5 umiarkowane ZA
kinezyterapia w połączeniu z innymi interwencjami 2 umiarkowane ZA
grupowe ćwiczenia fizyczne/”szkoła zdrowych pleców” 3 umiarkowane ZA
terapia posturalna 3 nierozstrzygnięte
trakcje 6 silne PRZECIW 3 nierozstrzygnięte
przezskórna elektrostymulacja odcinka szyjnego kręgosłupa 6 silne PRZECIW 4 nierozstrzygnięte
kołnierz ortopedyczny 6 silne PRZECIW 4 nierozstrzygnięte
akupunktura 5 niespójne 4 nierozstrzygnięte
psychoterapia 4 silne ZA (w wyodrębnionych podgrupach) 3 słabe ZA (w wyodrębnionych podgrupach)
psychoterapia łącznie z innymi interwencjami 2 umiarkowane ZA
postępowanie interdyscyplinarne 7 silne ZA (w wyodrębnionych podgrupach) 2 słabe ZA (w wyodrębnionych podgrupach)
interwencje w miejscu pracy 3 umiarkowane ZA
programy wspierające w powrocie do aktywności zawodowej 3 silne ZA
skierowanie do leczenia operacyjnego 8 silne ZA (w wyodrębnionych podgrupach)
skierowanie na badania obrazowe 9 silne PRZECIW, z wyjątkami 2 nierozstrzygnięte
a brak siły zalecenia ze względu na zbyt małą liczbę źródłowych wytycznych odnoszących się do interwencji
GKS – glikokortykosteroid(y), LPD – leki przeciwdepresyjne, NSLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne

W postępowaniu z chorymi z bólem dolnego odcinka pleców wytyczne zalecają:

 1. wsparcie i uspokojenie chorego (zapewnienie poczucia bezpieczeństwa choremu w zakresie poprawności wyboru strategii leczenia oraz zapewnienie o braku zagrożenia trwałą niesprawnością),
 2. utrzymanie dotychczasowej aktywności (remain active)
 3. poradnictwo i edukację chorego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, ćwiczeń fizycznych i kontynuowania/powrotu do aktywności zawodowej,
 4. terapię manualną w połączeniu z innymi interwencjami,
 5. programy ćwiczeń fizycznych (kinezyterapia),
 6. grupowe ćwiczenia fizyczne/”szkoła zdrowych pleców”
 7. psychoterapię, w tym terapię poznawczo-behawioralną, prowadzoną samodzielnie lub w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi – przede wszystkim w podgrupach chorych z czynnikami ryzyka psychospołecznego, zburzeniami nastroju oraz złożonym, uporczywym bólem pleców,
 8. interwencje/rehabilitację w miejscu pracy,
 9. uczestniczenie w  programach wspierających powrót do aktywności zawodowej,
 10. skierowanie na leczenie chirurgiczne – w przypadkach, gdy leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, ból ma umiarkowane lub duże nasilenie, występują objawy zespołu ogona końskiego, ciężkie objawy neurologiczne.

U chorych z bólem dolnego odcinka pleców wytyczne nie zalecają:

 1. spędzania więcej niż kilku dni w łóżku,
 2. kierowania na badania obrazowe, za wyjątkiem chorych ze zwiększonym ryzykiem złamań, rozpoznanymi stanami zapalnymi, nowotworem złośliwym w stadium przerzutowym, zespołem ogona końskiego, tętniakiem aorty, reumatoidalnym zapaleniem stawów lub silnym bólem,
 3. stosowania paracetamolu,
 4. stosowania LPD,
 5. stosowania leków przeciwdrgawkowych/przeciwpadaczkowych,
 6. stosowania leków rozluźniających mięśnie,
 7. blokad w obrębie kręgosłupa (w nieswoistym bólu dolnego odcinka pleców),
 8. trakcji,
 9. kołnierzy ortopedycznych,
 10. elektrostymulacji szyjnego odcinka kręgosłupa.

Wytyczne są niespójne lub nie formułują jednoznacznych zaleceń w odniesieniu do: stosowania leków przeciwbólowych (NSLPZ, opioidów, leków stosowanych miejscowo), zewnątrzoponowego podania GKS oraz innych leków podawanych w postaci wstrzyknięć, akupunktury oraz terapii manualnej stosowanej samodzielnie, korekcji wad postawy oraz stosowania ciepłych okładów.

W postępowaniu z chorymi z bólem szyi wytyczne zalecają:

 1. wsparcie i uspokojenie chorego,
 2. utrzymanie dotychczasowej aktywności (remain active)
 3. poradnictwo i edukację chorego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i kinezyterapii,
 4. stosowanie doustnych leków przeciwbólowych, w tym paracetamolu, NSLPZ i opioidów (włączając tramadol),
 5. miejscowe stosowanie leków przeciwbólowych,
 6. kinezyterapię (w połączeniu z innymi metodami leczenia),
 7. terapię manualną w połączeniu z innymi metodami leczenia,
 8. leczenie psychologiczne oraz podejście interdyscyplinarne – u chorych z czynnikami ryzyka psychospołecznego oraz u chorych z przetrwałym bólem szyi lub niepełnosprawnością.

Wytyczne są niespójne lub nie formułują jednoznacznych zaleceń w odniesieniu do: stosowania terapii manualnej jako jedynej interwencji, trakcji, elektrostymulacji odcinka szyjnego kręgosłupa, ciepłych okładów, kołnierzy ortopedycznych, akupunktury/suchego igłowania oraz kierowania na badania obrazowe.

Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
 • Zespół Cushinga
 • Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat