Ocena dynamiki miana przeciwciał neutralizujących i czasu utrzymywania się odporności przeciwko SARS-CoV-2

30.04.2021
Na podstawie: Dynamics of SARS-CoV-2 neutralising antibody responses and duration of immunity: a longitudinal study
Wan Ni Chia i wsp.
Lancet Microbe. 2021 Mar 23. oraz Reinfection with SARS-CoV-2: implementation of a surveillance case definition within the EU/EEA
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/reinfection-sars-cov-2-implementation-surveillance-case-definition-within-eueea

Skróty: COVID-19 – ang. coronavirus disease 2019 – choroba wywołana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 – ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

Wprowadzenie

Prowadzone na świecie badania wskazują na zróżnicowany czas utrzymywania się przeciwciał neutralizujących po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2. Naukowcy wskazują, że większość dostępnych w literaturze badań oceniających dynamikę przeciwciał neutralizujących była wykonywana na wczesnym etapie rekonwalescencji pacjentów, dlatego też konieczne są dalsze badania pozwalające na analizę wzorców dynamiki tych przeciwciał w dłuższym okresie po przebyciu COVID-19. Ponadto konieczne jest określenie roli odpowiedzi komórkowej w odporności przed ponownym zakażeniem koronawirusem.

Cel pracy

Celem badania była analiza ilości i dynamiki przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2, a także określenie zależności pomiędzy mianem tych przeciwciał a parametrami klinicznymi, stężeniem cytokin oraz odpowiedzią komórkową.

Metody

Rodzaj badania: badanie longitudinalne (podłużne)
Grupa badana: pacjenci, którzy przebyli COVID-19
Analizowane parametry: monitorowano zmiany miana przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2 do 180 dni po wystąpieniu objawów COVID-19, określono czy istnieje zależność pomiędzy dynamiką analizowanych przeciwciał a parametrami klinicznymi oraz stężeniem cytokin i odpornością komórkową. W zależności od czasowej zmiany miana przeciwciał neutralizujących pacjentów podzielono na 5 grup i wykorzystując algorytm uczenia maszynowego przewidywano czas utrzymywania się odporności.

Wyniki

Do analizy włączono 164 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegu. Na podstawie uzyskanych wyników badacze wyróżnili pięć wzorców dotyczących dynamiki przeciwciał neutralizujących:

  • negatywny: pacjenci, u których w analizowanym okresie nie wykazano obecności przeciwciał neutralizujących: 19/164 pacjentów (12%);
  • szybkie zanikanie przeciwciał neutralizujących: chorzy, u których wykazano różne miana przeciwciał neutralizujących od około 20 dni po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia, jednakże do serorewersji (zaniku przeciwciał) doszło w ciągu mniej niż 180 dni: 44/164 pacjentów (27%);
  • powolne zanikanie przeciwciał neutralizujących: pacjenci, u których utrzymywały się dodatnie wyniki badań na obecność przeciwciał neutralizujących po 180 dniach od wystąpienia objawów zakażenia: 46/164 pacjentów (28%);
  • trwałe utrzymywanie się przeciwciał neutralizujących: osoby z różnymi szczytowymi poziomami przeciwciał neutralizujących i minimalnym zmniejszeniem miana przeciwciał neutralizujących w analizowanym okresie: 52/164 pacjentów (32%);
  • odpowiedź opóźniona: chorzy, u których na późnym etapie obserwacji wykazano nieoczekiwane zwiększenie miana przeciwciał neutralizujących (90 lub 180 dni od wystąpienia objawów: 3/164 pacjentów (2%).

strona 1 z 2