Informowanie o szczepieniach zalecanych

27.11.2017
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego, Tresna

Czy fakt poinformowania rodziców o szczepieniach zalecanych należy potwierdzić ich podpisem w dokumentacji medycznej? Czy wystarczy podpis jednego rodzica?

Prawny obowiązek poinformowania rodzica o zalecanych szczepieniach u dziecka wynika z art. 17, ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1866). Wypełnienie tego obowiązku przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem należy odnotować w historii zdrowia i choroby pacjenta. Nie ma jednak prawnego wymogu uzyskania podpisu rodzica w dokumentacji medycznej pod notatką, że rodzica poinformowano o szczepieniach zalecanych. Przedstawiciel ustawowy pacjenta nie musi autoryzować swoim podpisem treści historii zdrowia i choroby dziecka. Do indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka obowiązkowo należy dołączyć pisemną zgodę rodzica na szczepienie lub sprzeciw,1 ewentualnie odnotować, że rodzice nie złożyli takiego oświadczenia. Informacje o szczepieniach zalecanych należy przekazać w dowolnej formie,2 ustnie lub w postaci ulotki o aktualnym kalendarzu szczepień zalecanych zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) na dany rok kalendarzowy, w przystępny i zrozumiały sposób. Oczywiście informacja nie może mieć cech reklamy preparatu szczepionkowego ani usług medycznych. Obowiązek informacyjny wystarczy wypełnić względem jednego rodzica dziecka.3

Ustawa wprowadza odpowiedzialność karną za niewypełnienie obowiązku informacyjnego. Karą grzywny usankcjonowano zaniechanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie szczepień obowiązkowych poinformowania o szczepieniach zalecanych pacjenta lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego.4

Przypisy:

1. Zgodnie z § 8 ust. 1. pkt 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 z późn. zm.)
2. Na temat zbędności pisemnej formy udzielania informacji pacjentowi wypowiada się: Świderska M.: Prawo pacjenta do informacji. (W:) Bagińska E., Śliwka M., Świderska M., Wałachowska M.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. Nesterowicz M., Warszawa, 2009, s. 80
3. Art. 97 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 2082 z późn. zm.
4. Art. 51 pkt 3. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 z późn. zm.)

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań