Czy szczepienie przeciwko HPV zmniejszyło ryzyko progresji CIN2 do CIN3+?

06.05.2024
Risk of progression of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 human papillomavirusevaccinated and unvaccinated women: a population-based cohort study
Krog L. i wsp.
Am. J. Obstet Gynecol., 2023. doi.org/10.1016/j.ajog.2023.11.1235

Opracowała: mgr Małgorzata Ściubisz

Skróty: aRR (adjusted risk ratio) – skorygowane ryzyko względne, CI (confidence interval) – przedział ufności, CIN (cervical intraepithelial neoplasia) – śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy, CIN2 – CIN średniego stopnia, CIN2+ – CIN co najmniej średniego stopnia, CIN3+ – CIN co najmniej dużego stopnia, HPV (human papillomavirus) – ludzki wirus brodawczaka, LEEP (loop electrosurgical excision procedures) – wycięcie zmiany pętlą elektryczną

W duńskim populacyjnym badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono, czy szczepienie przeciwko HPV zmniejsza ryzyko progresji CIN2 do CIN3+.

Wyjściową populację badania stanowiły wszystkie kobiety mieszkające w Danii objęte programem badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Zgodnie z założeniami programu kobiety w wieku rozrodczym z rozpoznanym CIN2 objęto aktywnym nadzorem, w ramach którego co 6 miesięcy (przez 2 lata) mogły wykonać kolposkopię, badanie cytologiczne i/lub biopsję szyjki macicy. W przypadku progresji zmian lub zmian przewlekłych zalecano wycięcie zmiany szyjki macicy metodą LEEP. Z badania wykluczono kobiety, u których: LEEP wykonano na pierwszej wizycie w ciągu 10 miesięcy od rozpoznania CIN2, w przeszłości rozpoznano CIN2+, przeprowadzono LEEP lub histerektomię, a także kobiety zaszczepione przeciwko HPV po rozpoznaniu CIN2 lub <12 miesięcy przed rozpoznaniem. Interwencją (ekspozycją) było szczepienie przeciwko HPV ≥1 dawką minimum rok przed rozpoznaniem CIN2. Większość kobiet objętych analizą zaszczepiono preparatem 4-walentnym, ponieważ w tamtym czasie dla tej grupy wiekowej była dostępna jedynie taka szczepionka. Głównym punktem końcowym badania była CIN3+ (tzn. progresja choroby), a dodatkowym punktem końcowym CIN2+ (utrzymywanie się zmian dysplastycznych lub ich progresja). Dane do badania uzyskano z oficjalnych krajowych rejestrów i dokumentacji medycznej.

Ostatecznie analizą objęto 7904 kobiety w wieku 18–40 lat, u których w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2022 r. rozpoznano CIN2, w tym 3867 kobiet szczepionych przeciwko HPV i 4037 kobiet nieszczepionych. Ponad połowa (54,2%) kobiet szczepionych przeciwko HPV pierwszą dawkę szczepionki otrzymała w wieku >20 lat, a tylko 17,5% w wieku do 15 lat. Większość szczepionych kobiet otrzymała >1 dawkę szczepionki.

Skumulowane ryzyko CIN3+ (tzn. progresji CIN2 do CIN3+) wyniosło 22,5% (95% CI: 19,8–26,1) u kobiet zaszczepionych przeciwko HPV w wieku do 15 lat oraz 31,5% (95% CI: 28,8–34,3) u kobiet zaszczepionych w wieku 15–20 lat. W obu przypadkach było mniejsze niż u kobiet nieszczepionych, u których wyniosło 37,6% (95% CI: 36,1–37,1). Na tej podstawie oszacowano, że ryzyko progresji CIN2 do CIN3+ u kobiet szczepionych przeciwko HPV w wieku do 15 lat, w porównaniu z kobietami nieszczepionymi, było mniejsze o 35% (aRR: 0,65 [95% CI: 0,57–0,75]), natomiast u kobiet zaszczepionych przeciwko HPV w wieku 15–20 lat było mniejsze o 14% (aRR: 0,86 [95% CI: 0,79–0,95]). Korzystnego efektu nie zaobserwowano u kobiet zaszczepionych przeciwko HPV w wieku >20 lat (aRR: 1,02 [95% CI: 0,96–1,09]). W analizowanej kohorcie w ciągu 28-miesięcznej obserwacji rozpoznano 20 przypadków raka szyjki macicy, w tym 15 u kobiet nieszczepionych i 5 u szczepionych przeciwko HPV. Wszystkie zachorowania na raka szyjki macicy w grupie szczepionej dotyczyły kobiet zaszczepionych w późniejszym wieku (>20 lat).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że w okresie 28 miesięcy obserwacji kobiety z rozpoznaną CIN2+ szczepione przeciwko HPV obciążone były istotnie mniejszym ryzykiem progresji zmian do CIN3+ niż kobiety nieszczepione. Ten korzystny efekt dotyczył tylko kobiet zaszczepionych przeciwko HPV przed ukończeniem 20 lat i był największy u kobiet zaszczepionych przed ukończeniem 15 lat.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań