Nirmatrelwir z rytonawirem w leczeniu ambulatoryjnym chorych na COVID-19 z grup ryzyka – badanie EPIC-HR

03.03.2022
Opracowali: Anna Bagińska, dr n. med. Jacek Mrukowicz
Omówienie artykułu: J. Hammond i wsp.: Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. The New England Journal of Medicine, 2022; doi: 10.1056/NEJMoa2 118 542

Jak cytować: Nirmatrelwir z rytonawirem w leczeniu ambulatoryjnym chorych na COVID-19 z grup ryzyka – badanie EPIC-HR. Med. Prakt., 2022; 03: 113-114

Skróty: CI (confidence interval) – przedział ufności, COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, ITT – analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, EPIC-HR – Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in High-Risk Patients, NNH – number needed to harm, NNT – numer needed to treat, RCT (randomized controlled trial) – badanie z randomizacją, RD (risk difference) – różnica ryzyka, RR (relative risk) – ryzyko względne, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

Metodyka: wieloośrodkowe RCT, próba podwójnie ślepa; zmodyfikowana analiza ITT (obejmująca chorych, którzy rozpoczęli leczenie ≤3 dni od pojawienia się objawów COVID-19; wykluczono osoby, które otrzymywały lub zakładano, że otrzymają preparat przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2)

Populacja: 2246 dorosłych (wiek 46 lat [mediana], mężczyźni 51%) leczonych ambulatoryjnie z powodu potwierdzonej laboratoryjnie COVID-19 (w ciągu ≤5 dni przed randomizacją), z ≥1 objawem zgodnym z obrazem klinicznym COVID-19 w dniu randomizacji, u których stwierdzono występowanie ≥1 czynnika ryzyka ciężkiego przebiegu choroby (w tym m.in.: BMI ≥25 kg/m2 [81% chorych], palenie tytoniu [39%], nadciśnienie tętnicze [33%], cukrzyca [12%]); rozpoczęcie leczenia w ciągu ≤3 dni od pojawienia się objawów COVID-19 – 66% chorych (mediana 3 dni), aktualne lub przewidywane leczenie z użyciem przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2 u 6,2%, serologiczne potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 u 51% chorych; poziom wiremii SARS-CoV-2 (mediana liczby kopii RNA SARS-CoV-2/ml) – 5,35 × log10 kopii/ml. Z badania wykluczono osoby zaszczepione wcześniej przeciwko COVID-19, a także chorych, u których lekarz spodziewał się wystąpienia wskazań do hospitalizacji w ciągu 48 godz., z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2 lub hospitalizacją z powodu COVID-19 oraz leczonych osoczem ozdrowieńców.

Interwencja: nirmatrelwir p.o. 300 mg z rytonawirem p.o. (Paxlovid – przyp. red.) 100 mg 2 × dz. przez 5 dni

Kontrola: placebo

Wyniki: p. tab. U chorych, u których leczenie rozpoczęto w ciągu ≤3 dni od pojawienia się objawów COVID-19, stosowanie nirmatrelwiru z rytonawirem w 5. dniu leczenia zmniejszyło wiremię o śr. 0,868 log10 kopii RNA/ml w porównaniu ze stosowaniem placebo (ocena u 1574 chorych, u których oceny wiremii dokonano wyjściowo i po 5 dniach od rozpoczęcia leczenia).

Najczęściej obserwowanymi zdarzeniami niepożądanymi były: zaburzenia smaku (5,6% chorych w grupie nirmatrelwiru z rytonawirem vs 0,3% w grupie placebo), biegunka (3,1% vs 1,6%), zwiększenie stężenia dimeru D (1,9% vs 2,8%), zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (1,5% vs 2,4%), ból głowy (1,4% vs 1,3%), zmniejszenie klirensu kreatyniny (1,4% vs 1,6%), nudności (1,4% vs 1,7%) oraz wymioty (1,1% vs 0,8%). Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi związanymi ze stosowanym leczeniem były zaburzenia smaku (4,5% vs 0,2%) i biegunka (1,3% vs 0,2%).

Tabela. Nirmatrelwir z rytonawirem p.o., w porównaniu z placebo, u chorych na COVID-19 z grup ryzyka leczonych ambulatoryjnie
Punkty końcowe Nirmatrelwir z rytonawirem (%) Placebo (%)RD (%; 95% CI)
hospitalizacja z powodu COVID-19 lub zgon z jakiejkolwiek przyczynya,b 0,72 6,53 –5,81
(od –7,78 do –3,84)
hospitalizacja z powodu COVID-19 lub zgon z jakiejkolwiek przyczynyb,c 0,78 6,40 -5,62
(od -7,21 do -4,03)
RRd (95% CI)
hospitalizacja z powodu COVID-19 lub zgon z jakiejkolwiek przyczynyb,c 0,77 6,31 0,12 (0,06–0,25)
NNTd 19 (14–25)
zgon z jakiejkolwiek przyczynyb,c 0 1,14 0 (0–0,32)
NNTd 88 (51–153)
hospitalizacja lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny w grupie chorych wyjściowo bez serologicznego dowodu zakażenia SARS-CoV-2c,e 1,4 11,5 0,12 (0,06–0,27)
NNTd 10 (8–14)
zdarzenia niepożądanef,g 22,6 23,9 0,95 (0,82–1,10)
ciężkie zdarzenia niepożądanef,g 1,6 6,6 0,24 (0,15–0,41)
NNTd 20 (16–30)
rezygnacja z udziału w badaniu z powodu zdarzeń niepożądanychg 2,1 4,2 0,49 (0,30–0,80)
NNTd 47 (28–145)
objawy niepożądane związane ze stosowanym leczeniemg 7,8 3,8 2,06 (1,44–2,95)
NNHd 26 (17–49)
a zmodyfikowana analiza ITT (697 vs 682 chorych, w tym liczba zgonów: 0 vs 9)
b w ciągu 28 dni obserwacji
c Ocena u chorych, u których leczenie rozpoczęto ≤5 dni od pojawienia się objawów COVID-19, z wykluczeniem osób, które otrzymywały lub zakładano, że otrzymają leczenie z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych przeciw SARS-CoV-2 (1039 vs 1046 chorych, w tym liczba zgonów: 0 vs 12).
d wartości obliczone przez autorów opracowania na podstawie rzeczywistej liczby punktów końcowych zaobserwowanych w badanych grupach
e Swoiste przeciwciała w surowicy przeciwko białku N nukleokapsydu SARS-CoV-2, co świadczy o przebytym wcześniej zakażeniu lub odpowiedzi immunologicznej na aktualne zakażenie (a nie o szczepieniu przeciwko COVID-19).
f odsetek chorych z ≥1 objawem
g W ciągu 34 dni obserwacji; ocena u chorych, którzy otrzymali ≥1 dawkę leku lub placebo.
strona 1 z 2
Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!