Częstość występowania oraz charakterystyka kliniczna ostrego zapalenia mięśnia sercowego związanego z COVID-19

13.05.2022
opracowała: lek. med. Martyna Biała
Na podstawie: Ammirati E. i wsp. Prevalence, Characteristics, and Outcomes of COVID-19-Associated Acute Myocarditis. Circulation. 2022; 145(15): 1123–1139

Skróty: COVID-19 – ang. coronavirus disease 2019, choroba wywołana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 – ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2, ZMS – zapalenie mięśnia sercowego

Wprowadzenie: W przebiegu COVID-19, a także po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2 mogą wystąpić powikłania związane z układem sercowo-naczyniowym. Jedną z manifestacji klinicznych może być ostre zapalenie mięśnia sercowego. Dotychczasowe wyniki badań sugerują, że ostre zapalenie mięśnia sercowego (ZMS) stanowi rzadkie powikłanie związane z COVID-19, jednakże badacze z Włoch podkreślają, że w wielu badaniach liczebność pacjentów była ograniczona lub nie przeanalizowano wszystkich kryteriów diagnostycznych koniecznych do rozpoznania ostrego ZMS. Tak więc dane dotyczące częstości występowania oraz charakterystyki klinicznej ostrego ZMS związanego z COVID-19 pozostają niedoszacowane.

Cel pracy: Celem badania była ocena częstości występowania, charakterystyki klinicznej oraz postępowania wewnątrzszpitalnego z pacjentami, u których rozpoznano ostre zapalenie mięśnia sercowego związane z COVID-19 na podstawie retrospektywnej analizy z 23 szpitali w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie.

Metody: Analizie poddano łącznie 112 pacjentów z podejrzeniem ostrego ZMS spośród 56 963 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2021r. Kryteria włączenia do badania obejmowały:

  1. rozpoznanie ostrego zapalenia mięśnia sercowego na podstawie: a) obecności objawów klinicznych ostrego zapalenia mięśnia sercowego (ból w klatce piersiowej, duszność, kołatanie serca, omdlenie, zmęczenie lub bóle brzucha); b) potwierdzenie COVID-19 stwierdzone na podstawie: dodatnich wyników wymazów z nosogardzieli lub stwierdzeniu podwyższonego miana specyficznych przeciwciał oznaczonych po niedawnym wystąpieniu objawów klinicznych COVID-19; c) potwierdzenie rozpoznania ostrego zapalenia mięśnia sercowego na podstawie Kryteriów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: stwierdzenie w biopsji endomiokardialnej lub podczas autopsji obecności komórek zapalnych ≥14 komórek/mm2, z czego limfocyty T CD3+ stanowią ≥7 komórek/mm2, lub współistnienie dodatnich wyników biomarkerów (troponina >99 górnej granicy wartości referencyjnej lub podwyższony poziom kinazy kreatynowej) i wyniki badania obrazowego rezonansu magnetycznego serca wskazujące na ostre ZMS zgodnie z aktualizacją kryteriów Lake Louise z 2018 r.
  2. prawdopodobne rozpoznanie ostrego zapalenia mięśnia sercowego u pacjentów z COVID-19, u których w ostrej fazie choroby nie wykonano badania rezonansu magnetycznego serca z powodu krytycznego stanu klinicznego chorego lub polityki szpitalnej, ale stwierdzono: dodatnie biomarkery i zmiany w badaniu elektrokardiograficznym lub echokardiograficznym odpowiadające ostremu zapaleniu mięśnia sercowego i wykonanym kontrolnym badaniem rezonansu magnetycznego serca w ciągu 9 miesięcy od przyjęcia do szpitala z powodu COVID-19 (w obrazie aktywne zapalenie mięśnia sercowego lub niedokrwienie oraz obecność późnego wzmocnienia pokontrastowego)

strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!