Tężec – kilka praktycznych wniosków z raportu ECDC

30.10.2023

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) opublikowało raport dotyczący zachorowań na tężec w krajach Unii Europejskiej (UE) w 2021 roku. Jakie można z niego wyciągnąć wnioski istotne dla praktyki klinicznej?

W 2021 roku w krajach UE zgłoszono łącznie 50 zachorowań na tężec (zapadalność: 0,01/100 000), w tym 10 przypadków potwierdzonych i 40 prawdopodobnych (p. ramka). Ponad połowę wszystkich przypadków zgłoszono we Włoszech, natomiast w Polsce rozpoznano 5 zachorowań (0,01/100 000). Śmiertelność tężca wyniosła 20%. ECEC zwraca uwagę, że w okresie pandemii COVID-19 (lata 2020–2021) odnotowano istotne zmniejszenie czułości nadzoru epidemiologicznego nad większością chorób zakaźnych, co przełożyło się na zmniejszenie liczby zgłaszanych zachorowań. W przypadku tężca istotne znacznie miały również restrykcje sanitarne, które mocno ograniczyły aktywność na świeżym powietrzu, co prawdopodobnie miało istotny wpływ na ryzyko zakażenia. W latach 2017–2019 roku w krajach UE zgłoszono odpowiednio 82, 92, 73 zachorowania na tężec, w tym w Polsce – 11, 8, 17 zachorowań.

Z aktualnego raportu ECDC wynika, że zachorowania na tężec dotyczą głównie starszych dorosłych w wieku ≥65 lat – ta grupa wiekowa odpowiadała za 78% wszystkich zgłoszonych przypadków. W populacji osób starszych istotnie częściej tężec rozpoznawano u kobiet niż u mężczyzn. ECDC zwraca uwagę, że większa zapadalność na tężec w populacji osób starszych prawdopodobnie wynika z mniejszego odsetka zaszczepionych lub zmniejszenia się ochrony wraz z upływem czasu od szczepienia. Należy pamiętać, że osobom dorosłym dawkę przypominającą szczepienia przeciwko tężcowi zaleca się podawać co 10 lat (min. odstęp między szczepieniami przeciwko tężcowi to 5 lat). Zalecenie to uwzględnia polski Program Szczepień Ochronnych. U dorosłych dotychczas nieszczepionych zaleca się szczepienie podstawowe – 3 dawki w schemacie 0, 1, 6 mies. szczepionką nieskojarzoną przeciwko tężcowi (T) lub skojarzoną przeciwko błonicy i tężcowi Td (jedną, zwykle pierwszą dawkę w schemacie możesz zastąpić szczepionką z komponentą przeciw krztuścowi [Tdap]).

Przeanalizowano również wskaźnik wyszczepialności trzecią dawką szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP-3) w populacji dzieci w wieku 12 miesięcy. W 2021 roku odsetek dzieci w tym wieku zaszczepionych DTP-3 wyniósł 86–99% w zależności od kraju, w Polsce – 90%. ECDC zwróciło jednak uwagę, że w latach 2017–2021 odsetek dzieci w wieku 12 miesięcy, które otrzymały DTP-3, ogółem zmniejszył się o 1–9% w zależności od kraju (w Polsce o 7%).

Tężec – definicja na potrzeby nadzoru epidemiologicznegoa

Kryteria kliniczne
Każda osoba, która spełnia ≥1 z następujących 3 kryteriów:
1. bolesne skurcze mięśni, najczęściej mięśni żuchwy i karku, powodujące szczękościsk i tzw. uśmiech sardoniczny,
2. bolesne skurcze mięśni tułowia,
3. uogólnione skurcze, często wygięcie tułowia w łuk w stronę grzbietową ze zgięciem kończyn górnych i wyprostowaniem dolnych (opisthotonus)
Kryteria laboratoryjneb
nie dotyczy
Kryteria epidemiologiczne
nie dotyczy
Klasyfikacja przypadku
przypadek możliwy – nie dotyczy
przypadek prawdopodobny – każda osoba spełniające kryteria kliniczne, przy braku innej bardziej prawdopodobnej przyczyny
przypadek potwierdzony – każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i laboratoryjne

a Na podstawie: European Commission (EC). Official Journal of the European Union. Commission Implementing Decision. (2018/945/EU) of 22 June 2018 on the communicable diseases and related special health issues to be covered by epidemiological surveillance as well as relevant case definitions. Brussels 2018
b W kilku krajach UE na potrzeby nadzoru epidemiologicznego stosuje się definicję uwzględniającą kryteria laboratoryjne, co pozwala zakwalifikować przypadek jako potwierdzony (każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i laboratoryjne). W praktyce rozpoznanie opiera się wyłącznie na wywiadzie lekarskim i obrazie klinicznym. Badania bakteriologiczne i serologiczne są nieprzydatne.

Piśmiennictwo:

1. European Centre for Disease Prevention and Control. Tetanus. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2021. Stockholm: ECDC; 2023.
2. Wysocki J., Mrukowicz J., Rymer W., Wroczyńska A. Błonica i tężec. www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.10.2.1. (dostęp: 29.10.2023)
3. European Commission (EC). Official Journal of the European Union. Commission Implementing Decision. (2018/945/EU) of 22 June 2018 on the communicable diseases and related special health issues to be covered by epidemiological surveillance as well as relevant case definitions. Brussels 2018
4. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023. DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.87
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
  • Tężec

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań