Aktualizacja zaleceń CDC dotyczących stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 (stan na 14 lutego 2022 r.)

14.02.2022
Na podstawie: Interim clinical considerations for use of COVID-19 vaccines currently approved or authorized in the United States. www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html (dostęp: 14.02.2022)

Opracowała Małgorzata Ściubisz

Skróty: COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, mRNA – matrycowy kwas rybonukleinowy, GKS – glikokortykosteroidy, J/J&J – wektorowa szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Janssen/Johnson&Johnson, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowały kolejną aktualizację tymczasowych zaleceń dotyczących stosowania szczepionek przeciwko COVID-19. Nowe zalecenia wydano w związku pojawieniem się nowych danych naukowych.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji dokumentu

1. Zmieniono zalecenia dotyczące podawania dawki przypominającej osobom z ciężkim lub umiarkowanym niedoborem odporności.
U tych pacjentów odstęp między szczepieniem podstawowym preparatem mRNA a dawką przypominającą skrócono z ≥5 do ≥3 miesięcy.

2. Doprecyzowano zalecenia dotyczące realizacji szczepienia preparatem wektorowym firmy Janssen/Johnson&Johnson (J/J&J) u osób z ciężkim lub umiarkowanym niedoborem odporności (p. tab. 1 i 2).
Wskazano, że w tej grupie pacjentów szczepienie podstawowe można zrealizować pojedynczą dawką preparatu J/J&J, ale po upływie ≥4 tygodni należy podawać dawkę dodatkową preparatu mRNA (Comirnaty lub Spikevax). Jeżeli do szczepienia dawką dodatkową wybrano preparat Spikevax, należy podać pełną 1 dawkę 100 µg o objętości 0,5 ml. Następnie po upływie ≥2 miesięcy od dawki drugiej należy podać dawkę przypominającą, optymalnie preparatu mRNA. Jeżeli do szczepienia przypominającą wybrano preparat Spikevax, należy podać połowę dawki, tj. 50 µg o objętości 0,25 ml. Zalecenia dotyczące szczepienia osób z ciężkim lub umiarkowanym niedoborem odporności w Polce przedstawiono w ramce – przyp. red.

3. Zaktualizowano zalecenia dotyczące szczepienia osób leczonych preparatami przeciwciał z powodu COVID-19.
Wskazano, że nie jest już konieczne odraczania szczepienia przeciwko COVID-19 po podaniu preparatów przeciwciał monoklonalnych lub osocza ozdrowieńców (wcześniej zalecano opóźnienie szczepienia o 30 dni w przypadku podania preparatów przeciwciał stosowanych w profilaktyce poekspozycyjnej oraz o 90 dni w przypadku podania preparatów przeciwciał stosowanych w leczeniu COVID-19). Nie jest również wymagany odstęp między podaniem osocza ozdrowieńców a szczepieniem preparatami zawierającymi wirus odry i/lub ospy wietrznej (wcześniej zalecano, aby szczepienie opóźnić o ≥7 mies.).

4. Uzupełniono sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji szczepienia przeciwko COVID-19.
Wskazano, że w przypadku zapalenia mięśnia sercowego i/lub osierdzia po szczepieniu preparatem mRNA należy zachować szczególną ostrożność przy kontynuowaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Zaleca się, aby unikać podawania kolejnych dawek jakiejkolwiek szczepionki przeciwko COVID-19. W wybranych sytuacjach klinicznych, gdy korzyści z takiego postępowania przewyższają potencjalne ryzyko, można rozważyć kontynuację szczepienia, ale dopiero po ustąpieniu objawów zapalenia mięśnia sercowego i/lub osierdzia u pacjenta, normalizacji wykładników laboratoryjnych stanu zapalnego serca i/lub osierdzia lub ustąpieniu ewentualnych powikłań. Przy podejmowaniu decyzji o kontynuacji szczepienia można również wziąć pod uwagę: (1) czy zapalenie mięśnia sercowego i/lub osierdzia uznano za niezwiązane ze szczepieniem, zwłaszcza jeżeli rozpoznanie ustalono >3 miesiące po podaniu dawki szczepionki, (2) indywidualne ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 (tj. wiek pacjenta, przewlekłe choroby współistniejące), (3) ryzyko transmisji zakażenia SARS-CoV-2 w danym regionie oraz indywidualne ryzyko zakażenia u danego pacjenta (np. związane z wykonywaną pracą – przyp. red.), (4) czas, jaki upłynął od podania jakichkolwiek leków immunomodulujących (więcej informacji na ten temat można znaleźć w ogólnych wytycznych dotyczących szczepień ochronnych ACIP [p. www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html]).

Tabela 1. Schematy szczepienia przeciwko COVID-19 u osób z ciężkim lub umiarkowanym niedoborem odporności w zależności od wieku i stosowanego preparatua
Nazwa szczepionki Wskazania wiekowe Liczba dawek szczepienia podstawowego Liczba dawek szczepienia przypominającego Odstęp między 1. a 2. dawką szczepienia podstawowego Odstęp między 2. a 3. dawką szczepienia podstawowego Odstęp między szczepieniem podstawowym a dawką przypominającą
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 5–11 lat 3 dawki nie dotyczy 3 tyg. ≥4 tyg. nie dotyczy
≥12 lat 3 dawki 1 dawka 3 tyg. ≥4 tyg. ≥3 mies.
Spikevax (Moderna) ≥18 latb 3 dawki 1 dawka 4 tyg. ≥4 tyg. ≥3 mies.
Ad26.CoV-2.S (J/J&J) ≥18 lat 2 dawki (1 dawka J/J&J + 1 dawka mRNA) 1 dawka 4 tyg. ≥2 mies. nie dotyczy
a W UE (w tym w Polsce) dodatkowo dostępna jest wektorowa szczepionka Vaxzevria (firmy AstraZeneca) zawierająca rekombinowany, niezdolny do replikacji wektor wirusowy (adenowirus szympansów) kodujący glikoproteinę S SARS-CoV-2; w oryginale nie uwzględniono tego preparatu, gdyż nie jest on zarejestrowany w USA – przyp. red.
b W UE szczepionka jest zarejestrowana dla osób w wieku ≥12 lat – przyp. red.


Tabela 2. Kontynuacja szczepienia przeciwko COVID-19 u osób z ciężkim lub umiarkowanym niedoborem odporności zaszczepionych preparatem wektorowym Janssen/Johnson&Johnson
Historia szczepienia Czy podać kolejną dawkę? Czy podać kolejną dawkę?
1 dawka 1 dawka J/J&J podaj drugą dawkę ≥28 dni po pierwszej (dawka dodatkowa preparatu mRNA):
 • Comirnaty w dawce 30 µg o objętości 0,3 ml
 • Spikevax w dawce 100 µg o objętości 0,5 ml
podaj dawkę przypominającą ≥2 mies. po drugiej:a
 • Comirnaty w dawce 30 µg o objętości 0,3 ml
 • Spikevax w dawce 50 µg o objętości 0,25 ml
 • J/J&J w dawce 0,5 ml
2 dawki 2 dawki J/J&J podaj trzecią dawkę ≥2 mies. po drugiej (dodatkowa dawka preparatu mRNA):
 • Comirnaty w dawce 30 µg o objętości 0,3 ml
 • Spikevax w dawce 100 µg o objętości 0,5 ml
schemat szczepienia należy uznać za zakończony
1 dawka J/J&J + 1 dawka mRNA (jako przypominająca [Comirnaty w dawce 0,3 ml, Spikevax w dawce 0,25 ml])b]) podaj trzecią dawkę ≥2 mies. po drugiej (dodatkowa dawka preparatu mRNA):
 • Comirnaty w dawce 30 µg o objętości 0,3 ml
 • Spikevax w dawce 100 µg o objętości 0,5 ml
schemat szczepienia należy uznać za zakończony
1 dawka J/J&J + 1 dawka mRNA (jako dodatkowa [Comirnaty w dawce 0,3 ml, Spikevax w dawce 0,5 ml])b podaj dawkę przypominającą ≥2 mies. po drugiej:a
 • Comirnaty w dawce 30 µg o objętości 0,3 ml
 • Spikevax w dawce 50 µg o objętości 0,25 ml
 • J/J&J w dawce 0,5 ml
schemat szczepienia należy uznać za zakończony
a Szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax) są preferowane względem preparatu J/J&J.
b Jeżeli pacjentowi podano szczepionkę Spikevax w dawce 50 µg w objętości 0,25 ml, należy ją uznać za dawkę przypominającą.
COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, J/J&J – wektorowa szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Janssen/Johnson&Johnson

Od Redakcji: Zalecenia dotyczące stosowania dawki dodatkowej i przypominającej u osób z ciężkim lub umiarkowanym niedoborem odpornościa w Polsceb

Dodatkową (trzecią) dawkę należy podać ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego, podstawowego schematu szczepienia przeciwko COVID-19:

 • u osób w wieku ≥12 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty w pełnej dawce 30 µg o objętości 0,3 ml lub Spikevax w pełnej dawce 100 µg o objętości 0,5 ml (w pierwszej kolejności do szczepienia należy wybrać preparat, którym zrealizowano 2 pierwsze dawki szczepienia podstawowego)
 • u osób w wieku ≥18 lat, u których szczepienie podstawowe zrealizowano preparatem Vaxzevria, należy stosować szczepionkę Comirnaty lub Spikevax w pełnej dawce 100 µg o objętości 0,5 ml.

Dawkę (czwartą) przypominającą należy podać ≥5 miesięcy po trzeciej dawce schematu podstawowego:

 • osoby w wieku ≥12 lat, które w ramach szczepienia podstawowego otrzymały dawkę dodatkową (łącznie 3 dawki), można zaszczepić dawką przypominającą (czwartą)
 • do realizacji szczepienia przypominającego przeznaczona jest szczepionka Comirnaty w pełnej dawce 30 µg o objętości 0,3 ml lub Spikevax w połowie dawki 50 µg o objętości 0,25 ml (szczepionkę wektorową firmy Janssen/Johnson &Johnson można podać jako heterologiczną dawkę przypominającą jedynie warunkowo u osób w wieku ≥18 lat).

a Do tej grupy pacjentów należą: osoby w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, biorcy przeszczepów narządów miąższowych przyjmujący leki immunosupresyjne lub biologiczne, osoby po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych w okresie ostatnich 2 lat, osoby z ciężkim lub umiarkowanym pierwotnym niedoborem odporności, osoby zakażone HIV, osoby leczone GKS w dużej dawce lub przyjmujące inne leki mogące hamować odpowiedź immunologiczną, osoby dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.
b Opracowano na podstawie: Komunikat nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia). www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa (dostęp: 14.02.2022); Komunikat nr 14 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy. www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-14-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-oraz-dawka-dodatkowa-uzupelniajaca-schemat-podstawowy (dostęp: 14.02.2022); www.gov.pl//web/zdrowie/komunikat-nr-21-ministra-zdrowia-w-sprawie-dawki-przypominajacej-czwartej-dla-osob-zaszczepionych-dawka-dodatkowa-przeciw-covid-19 dostęp: 14.02.2022)

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań