Komentarz do „Programy szczepień przeciwko HPV. Aktualne (2022) stanowisko WHO” – polska perspektywa

31.01.2023
dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. Instytutu
Centralny Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Zakład Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii SkłodowskiejCurie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Oddział Położniczo-Ginekologiczny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach

W chwili przygotowywania niniejszego komentarza (połowa stycznia 2023 r.) Polska nadal pozostaje jednym z niewielu krajów Europy, który nie prowadzi programu populacyjnych szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV). „Narodowa Strategia Onkologiczna” (NSO),1 będąca wieloletnim planem na lata 2020–2030 wprowadzającym kompleksowe zmiany w polskiej onkologii, zakładała rozpoczęcie szczepień przeciwko HPV u dziewcząt w wieku dojrzewania w 2021 roku. Zatem opóźnienie wynosi już 2 lata, a w porównaniu z wieloma innymi krajami nawet kilkanaście lat. Zmiany w zapisach NSO uchwalone przez Radę Ministrów w grudniu 2022 roku2 zakładają rozpoczęcie szczepień dziewcząt i chłopców w 2023 roku, czyli o 3 lata wcześniej niż pierwotnie zakładano w odniesieniu do chłopców. Według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia (z początku stycznia 2023 r.) program szczepień przeciwko HPV rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni. Komentowane stanowisko WHO z grudnia 2022 roku jest zatem dla nas bardzo ważnym dokumentem.

WHO przypomina, że aktualnie nie dysponujemy skutecznymi metodami leczenia zakażeń HPV (mimo promowania w tym zakresie przez niektórych ekspertów, dystrybucji, powszechnego zalecania przez ginekologów i stosowania przez kobiety w Polsce kilku produktów dopochwowych), a profilaktyka pierwotna (którą są szczepienia) pozostaje główną strategią o potwierdzonej skuteczności. Wskazuje także na mechanizm działania szczepionek przeciwko HPV oparty na humoralnej odpowiedzi immunologicznej, na pewne różnice między preparatami w czasie jej utrzymywania się i odsetku osób uzyskujących serokonwersję, jednocześnie podkreślając, że nie ma danych potwierdzających potencjalne znaczenie kliniczne tych różnic. Wyniki metaanalizy Cochrane Collaboration3 wskazują na niewielkie różnice lub ich brak między szczepionką 4- i 9-walentną w zakresie skuteczności klinicznej w profilaktyce śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN). Z kolei w badaniach oceniających częstość zakażeń HPV w populacji w okresie przed rozpoczęciem szczepień i po ich rozpoczęciu stwierdzono znaczną redukcję nosicielstwa HPV typu 16/18 u dziewcząt i młodych kobiet oraz pośrednią ochronę niezaszczepionych kobiet w mechanizmie odporności populacyjnej (stadnej). Wykazano również dużą skuteczność bezpośrednią (u zaszczepionych) i pośrednią (w mechanizmie odporności populacyjnej) szczepionki 4- i 9-walentnej w zapobieganiu kłykcinom kończystym związanym etiologicznie z zakażeniem HPV typu 6 i 11 u obu płci. Aktualnie nie ma również jakichkolwiek dowodów wskazujących na zmniejszanie się skuteczności szczepionek wraz z upływem czasu i konieczność podania dawki przypominającej dla którejkolwiek z nich, przy czym parametr ten jest cały czas monitorowany. WHO odnosi się także do ochrony krzyżowej wobec genotypów wirusa nieuwzględnionych w składzie szczepionek. Przytaczając wyniki kilku badań, wskazuje na przewagę szczepionki 2-walentnej nad 4-walentną w tym zakresie, ale opierając się na przeglądzie systematycznym piśmiennictwa, wspomina, że ochrona krzyżowa ma niewielkie znacznie kliniczne i zmniejsza się wraz z upływem czasu. Nie mniej ważny jest aspekt bezpieczeństwa szczepionek. Do czasu opracowania stanowiska WHO na całym świecie podano >0,5 mld dawek szczepionek przeciwko HPV i potwierdzono ich bardzo dobry profil bezpieczeństwa. Poza bardzo rzadkimi reakcjami anafilaktycznymi (które mogą się zdarzyć po podaniu każdego leku, nie tylko szczepionek), nie stwierdzono żadnych niepokojących sygnałów w tym obszarze.

Stanowisko WHO zawiera również ważne dla nas wskazówki i zalecenia dotyczące realizacji samego programu szczepień przeciwko HPV, a także wyboru preparatu. Wskazuje, jaki powinien być podstawowy cel programu (profilaktyka raka szyjki macicy) i jego główna populacja docelowa (dziewczęta w wieku 9–14 lat). Eksperci WHO podkreślają również, że z punktu widzenia zdrowia publicznego wszystkie zarejestrowane szczepionki przeciwko HPV charakteryzują się podobną immunogennością, skutecznością kliniczną i rzeczywistą (efektywnością) w profilaktyce zmian przednowotworowych i raka szyjki macicy, które etiologicznie związane są głównie z zakażeniem HPV typu 16 i 18. Dlatego przy wyborze szczepionki należy się kierować innymi kryteriami (np. ceną).

Warto również dodać, że w ubiegłym roku w 7 czasopismach naukowych opublikowano polskie, interdyscyplinarne zalecenia kilku towarzystw naukowych dotyczące szczepień przeciwko HPV w Polsce.4-10 Dysponujemy również opinią Rady Przejrzystości z 27 grudnia 2022 roku dotyczącą skuteczności aktualnie dostępnych w Polsce szczepionek przeciwko HPV (2- i 9-walentnej) w profilaktyce raka szyjki macicy (opartą na analizie dostępnych danych naukowych przeprowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji [AOTMiT]).11 Podobnie jak WHO, Rada Przejrzystości wskazała, że obie dostępne w Polsce szczepionki przeciwko HPV są skuteczne w zapobieganiu nowotworom szyjki macicy i nie ma wiarygodnych dowodów na wyższość kliniczną którejkolwiek z nich w zakresie istotnych klinicznie punktów końcowych, a przy wyborze preparatu do realizacji szczepień populacyjnych należy kierować się ceną i wynikającą z niej efektywnością kosztową. Opinia AOTMiT częściowo pokrywa się ze stanowiskiem ekspertów w przytaczanych polskich rekomendacjach,4-10 którzy wskazują, że w analizie farmakoekonomicznej należy uwzględnić m.in. cenę, ale także inne kryteria.

Dyskusja nad programem szczepień przeciwko HPV, a także wyborem preparatu do jego realizacji, z pewnością będzie w Polsce trwać. Nie można wykluczyć potencjalnych różnic w zakresie wpływu programu realizowanego przy użyciu różnych szczepionek na zachorowalność na poszczególne choroby związane przyczynowo z HPV, chociaż poza kłykcinami kończystymi będą one stosunkowo niewielkie. Możliwe jest przeprowadzenie takiej analizy na podstawie modeli matematycznych wykorzystujących wysokiej jakości dane z polskich ośrodków dotyczące dystrybucji poszczególnych genotypów HPV w stanach przedrakowych i nowotworach szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytu, głowy i szyi, a także brodawkach płciowych i brodawczakowatości krtani. Analiza ta musiałaby uwzględniać epidemiologię tych chorób w Polsce oraz skuteczność poszczególnych szczepionek z uwzględnieniem ochrony krzyżowej. W modelu farmakoekonomicznym należałoby również uwzględnić cenę szczepionek uzyskaną w przetargu/konkursie, co pozwoliłoby oszacować efektywność kosztową przy różnych założeniach docelowej grupy pod względem wieku i płci. Taki proces decyzyjny dla Ministerstwa Zdrowia i AOTMiT zalecono we wspomnianych wcześniej wytycznych towarzystw naukowych w Polsce.4-10 Przeprowadzenie takiej analizy jest możliwe, ale wymaga rygorystycznej metodyki. Należy rozróżnić chociażby częstość i dystrybucję poszczególnych genotypów HPV w przypadkowej i zróżnicowanej kohorcie Polek12 od dystrybucji genotypów HPV w materiale tkankowym/cytologicznym reprezentatywnej grupy pacjentek z potwierdzonym przez eksperta-patologa rozpoznaniem CIN i raka szyjki macicy.13,14 Według mojej wiedzy, wyniki 2 największych badań przeprowadzonych dotychczas w Polsce w odpowiednio dobranej grupie i z wykorzystaniem rygorystycznej metodyki, w których materiał pochodził od pacjentek z rozpoznanym rakiem szyjki macicy, zgodnie potwierdzają, że zakażenia HPV typu 16 i 18 odpowiadają za około 80% inwazyjnych raków szyjki macicy w Polsce.13,14 Na łamach „Medycyny Praktycznej – Szczepienia” publikowano już polskie analizy dotyczące epidemiologii chorób nowotworowych związanych z zakażeniem HPV i potencjalnego wpływu szczepień przeciwko HPV na ich występowanie (p. Co wiadomo o populacyjnych efektach szczepień przeciwko HPV? – przyp. red.).15 W Polsce każdego roku notuje się >3000 przypadków nowotworów związanych etiologicznie z zakażeniem HPV i 2000 zgonów z ich powodu. Natomiast zachorowalność na stany przedrakowe szyjki macicy wykrywane w badaniach przesiewowych, wymagające leczenia, szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy rocznie.16

Zgodnie ze stanowiskiem kluczowych środowisk zaangażowanych w profilaktykę i leczenie chorób związanych z zakażeniem HPV w Polsce,4-10 a także aktualnym stanowiskiem WHO, najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces programu powszechnych szczepień przeciwko HPV w naszym kraju będzie edukacja. Należy ją prowadzić na wielu poziomach i skierować zarówno do rodziców nastolatków, jak i lekarzy oraz pielęgniarek pracujących w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Musi zaowocować pełną akceptacją szczepień przeciwko HPV, świadomością potrzeby tej interwencji profilaktycznej dla zdrowia tysięcy Polek, ale również Polaków. W świetle wniosków z komentowanego stanowiska WHO, a także opinii Rady Przejrzystości, dyskusje dotyczące wyboru preparatu przez Ministerstwo Zdrowia i AOTMiT do realizacji programu szczepień przeciwko HPV w Polsce nie powinny przesłaniać i torpedować starań o objęcie nim jak największej populacji nastolatków i osiągnięcie jak największych wskaźników wyszczepialności.

Piśmiennictwo do komentarza:

1. Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030. M.P. 2020, poz. 189
2. Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030. M.P. 2022, poz. 1262
3. Bergman H., Buckley B.S., Villanueva G. i wsp.: Comparison of different human papillomavirus (HPV) vaccine types and dose schedules for prevention of HPV-related disease in females and males. Cochrane Database Syst. Rev., 2019 (11): CD013479. doi: 10.1002/14651858
4. Nowakowski A., Jach R., Szenborn L. i wsp.: Recommendations of the Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians, Polish Paediatric Society, Polish Society of Family Medicine, Polish Society of Vaccinology, Polish Society of Oncological Gynaecology and Polish Society for Colposcopy and Cervical Pathophysiology on prophylactic vaccinations against infections with human papillomaviruses in Poland. Family Medicine & Primary Care Review, 2022; 24 (2): 177–184
5. Nowakowski A., Jach R., Szenborn L. i wsp.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2022; 7 (2): 81–91
6. Nowakowski A., Jach R., Szenborn L. i wsp.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce. Lekarz POZ, 2022; 8 (3)
7. Nowakowski A., Jach R., Szenborn L. i wsp.: Recommendations of the Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians, Polish Paediatric Society, Polish Society of Family Medicine, Polish Society of Vaccinology, Polish Society of Oncological Gynaecology and Polish Society of Colposcopy and Pathophysiology of the Uterine Cervix on prophylactic vaccinations against infections with human papillomaviruses in Poland. Ginekol. Pol., 2022. doi: 10.5603/GP.a2022.0101
8. Nowakowski A., Jach R., Szenborn L. i wsp.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce. Onkologia po Dyplomie, 2022: 3. https://podyplomie.pl/onkologia/37660,rekomendacje-polskiego-towarzystwa-ginekologow-i-poloznikow-polskiego-towarzystwa-pediatrycznego
9. Nowakowski A., Jach R., Szenborn L. i wsp.: Recommendations of the Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians, Polish Paediatric Society, Polish Society of Family Medicine, Polish Society of Vaccinology, Polish Society of Oncological Gynaecology and Polish Society of Colposcopy and Pathophysiology of the Uterine Cervix on prophylactic vaccinations against infections with human papillomaviruses in Poland. Pediatr. Pol., 2022; 97 (3): 167–175
10. Nowakowski A., Jach R., Szenborn L. i wsp.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce. Przegląd pediatryczny, 2022; 51 (2): 9–20
11. Protokół nr 51/2022 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 27 grudnia 2022 roku w formie wideokonferencji. https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/protokoly/2022_RP/27122022_protokol_RP_51_BIP.pdf (dostęp; 15.01.2023)
12. Przybylski M., Pruski D., Millert-Kalinska S. i wsp.: Genotyping of human papillomavirus DNA in Wielkopolska region. Ginekologia Polska, 2022; 93, 7: 546–551
13. Bardin A., Vaccarella S., Clifford G.M. i wsp.: Human papillomavirus infection in women with and without cervical cancer in Warsaw, Poland. Eur. J. Cancer., 2008; 44 (4): 557–564
14. Nowakowski A., de Souza S.C., Jach R. i wsp.: HPV-type distribution and reproducibility of histological diagnosis in cervical neoplasia in Poland. Pathol. Oncol. Res., 2015; 21 (3): 703–711
15. Nowakowski A., Turkot M., Wieszczy P. i wsp.: Szczepionki przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka. Czy mamy już dane na temat populacyjnych efektów szczepień? Med. Prakt. Szczep., 2018; 2: 45–53
16. Nowakowski A., Śliwczyński A., Seroczyński P. i wsp.: Reimbursed costs of management of uterine cervical lesions in Poland – a descriptive analysis of data from the National Health Fund and the Ministry of Health. Cent. Eur. J. Public Health, 2016; 24 (2): 163–168
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Brodawki wirusowe narządów płciowych
  • Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań