Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Obowiązki podmiotów leczniczych dotyczące karty uodpornienia

09.09.2019
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego, Tresna

Skróty: POZ – podstawowa opieka zdrowotna

Pytanie 1. Czym jest karta uodpornienia?

Karta uodpornienia1 jest indywidualną medyczną dokumentacją wewnętrzną pacjenta, przeznaczoną na potrzeby podmiotu udzielającego mu świadczeń zdrowotnych,2 w której odnotowuje się informacje na temat szczepień ochronnych przeprowadzonych od dnia urodzenia. Wzór urzędowy karty uodpornienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).

Pytanie 2. Kto zakłada kartę uodpornienia?

Do założenia karty uodpornienia ustawowo zobowiązane są osoby wystawiające zaświadczenie o urodzeniu żywym3 (obecnie: kartę urodzenia4). Noworodkowi należy założyć kartę uodpornienia na oddziale położniczym w systemie „matka z dzieckiem” lub innej jednostce, lub komórce organizacyjnej podmiotu o tym profilu.5

Pytanie 3. Kto wypełnia kartę uodporniania?

Wpisów w karcie uodpornienia potwierdzających wykonanie szczepień ochronnych dokonują osoby przeprowadzające szczepienia ochronne6 zgodnie z zasadami stosowanymi w uzupełnianiu dokumentacji medycznej. Wpisów do karty uodpornienia dokonuje się czytelnym pismem odręcznym w odpowiednich częściach dokumentu, bezpośrednio po wykonaniu lub niewykonaniu szczepienia ochronnego.7 Gdy pacjent przedstawi zaświadczenie lekarskie o wykonaniu szczepienia, osoby przeprowadzające szczepienia ochronne odnotowują wykonanie szczepienia ochronnego w karcie uodpornienia oraz dołączają do karty uodpornienia przedstawione zaświadczenie.8 Jest to sytuacja, gdy wpisu do karty uodpornienia powinna dokonać inna osoba niż ta, która wykonała szczepienie (może się tak zdarzyć w razie zaszczepienia pacjenta po wypadku w ramach udzielonej mu pomocy doraźnej, np. przeciwko tężcowi, co wynika np. z karty informacyjnej przekazywanej dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej [POZ]).9

Pytanie 4. Kto i w jaki sposób przekazuję kartę uodpornienia z oddziału noworodkowego do podmiotu leczniczego?

W przypadku takiej konieczności, kartę uodpornienia przekazuje się za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.10 Zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej,11 podmiot wykonujący działalność leczniczą, który sprawuje opiekę nad noworodkiem, do dnia jego wypisu przekazuje zgłoszenie o porodzie położnej POZ lub podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w zakresie POZ w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia jego odbioru. Potwierdzenie odbioru jest dołączane do wewnętrznej dokumentacji noworodka lub odrębnego rejestru zgłoszeń o porodzie prowadzonego przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, który dokonuje wypisu. W przypadku braku możliwości ustalenia tych podmiotów, podmiot wykonujący działalność leczniczą, w którym nastąpił poród, informuje położnicę o zasadach i zakresie opieki nad noworodkiem w miejscu jego pobytu oraz zasadach wyboru położnej POZ lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie POZ. W razie zaobserwowania zachowań mogących zagrażać bezpieczeństwu dziecka i braku możliwości ustalenia położnej POZ lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie POZ przejmujących opiekę nad noworodkiem w miejscu zamieszkania lub pobytu, podmiot wykonujący działalność leczniczą sprawujący opiekę nad noworodkiem informuje w dniu wypisu jednostki organizacyjne pomocy społecznej w miejscu pobytu matki i noworodka. Do czasu ustalenia świadczeniodawcy przeprowadzającego obowiązkowe szczepienia ochronne przejmującego opiekę nad noworodkiem karta uodpornienia powinna pozostać w szpitalu, w którym dziecko się urodziło. Przekazywanie kart uodpornienia powinno się odbywać w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, wyłącznie osobom do tego upoważnionym oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających tę dokumentację.

Pytanie 5. Czy kartę uodpornienia można wydać rodzicom?

Rodzicom wydaje się dokumentację zewnętrzną w postaci książeczki szczepień12 zawierającą informacje dotyczące wykonanych szczepień ochronnych, a nie kartę uodpornienia. W dniu wypisu należy sporządzić i wydać przedstawicielom ustawowym zewnętrzną dokumentację medyczną noworodka13, a karta uodpornienia jest dokumentacją wewnętrzną. Obieg oryginału karty uodpornienia jest opisany przepisami prawa, zgodnie z którymi kartę uodpornienia można wydać tylko osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne za pokwitowaniem.14 Kartę uodpornienia można wyjątkowo wydać rodzicom pacjenta, jeśli zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.15

Pytanie 6. Gdzie przechowuje się kartę uodpornienia?

Kartę uodpornienia przechowują osoby przeprowadzające szczepienia ochronne – lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający wymagane prawem kwalifikacje.16 Karty uodpornienia są przechowywane w kartotece w sposób umożliwiający wyszukiwanie osób podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym.17

Pytanie 7. Co należy zrobić, jeżeli karta uodpornienia zginie lub ulegnie zniszczeniu?

W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uodpornienia osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienie ochronne zakładają pacjentowi nową kartę, w której wpisują informacje na temat przeprowadzonych szczepień ochronnych na podstawie pozostałej posiadanej dokumentacji medycznej (np. książeczki szczepień lub zaświadczeń o wykonanych szczepieniach).18

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeżeli dziecko wymaga jednorazowego zaszczepienia w podmiocie leczniczym nieposiadającym karty uodpornienia?

Jeżeli dziecko zostało zaszczepione w podmiocie leczniczym nieposiadającym karty uodpornienia, pacjentowi należy wydać dokumentację zewnętrzną potwierdzającą ten fakt, na przykład w postaci zaświadczenia lekarskiego o wykonaniu szczepienia. W tym przypadku osoba przeprowadzająca szczepienia ochronne, u której przechowywana jest karta uodpornienia (lekarz POZ), odnotuje w niej wykonanie szczepienia ochronnego oraz dołącza przedstawione zaświadczenie do karty uodpornienia.19

Pytanie 9. Co zrobić z kartą uodpornienia, gdy pacjent zmienia podmiot leczniczy, w którym będą realizowane świadczenia zdrowotne?

Jeśli jest to konieczne, kartę uodpornienia należy przekazać za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.20 Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wskazuje na możliwe sposoby przekazania za pokwitowaniem karty uodpornienia oraz zaleca wykonanie i pozostawienie w podmiocie leczniczym kopii lub odpisu przekazywanej karty uodpornienia.21 Zdaniem GIS, w przypadku przekazywania oryginału karty uodpornienia zasadnym działaniem jest pozostawienie w dokumentacji wewnętrznej przechowywanej przez dotychczasowego świadczeniodawcę dowodów potwierdzających przekazanie oryginału karty uodpornienia nowemu świadczeniodawcy lub jego pełnomocnikowi, a także odpisu/kopii przekazanej karty uodpornienia. W przypadku zaginięcia karty uodpornienia możliwe jest wówczas odtworzenie utraconej karty uodpornienia.

Przypisy:

1. O której mowa w art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm., dalej w skrócie jako: ustawa).
2. Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 8) oraz ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).
3. Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy.
4. Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1, art. 54 ust. 1 oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.).
5. Cz. XIII. ust. 2 pkt 6) standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1756).
6. Na podstawie art. 18 ust. 8 pkt 1) oraz art. 19 ust. 8 ustawy.
7. § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
8. Na podstawie dyspozycji § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
9. § 24 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).
10. Zgodnie z dyspozycją § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
11. Cz. XIII. ust. 2 pkt 10)-12) standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1756).
12. § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
13. Cz. XIII. ust. 2 pkt 7) standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1756).
14. Zgodnie z dyspozycją § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753). Zob. także Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie właściwego sposobu przekazywania kart uodpornienia z oddziału noworodkowego do podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub pomiędzy podmiotami leczniczymi w przypadku zmiany świadczeniodawcy; dostęp: www.pssewloclawek.pl
15. Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.2017.1318 z późn. zm.).
16. Na podstawie art. 18 ust. 8 pkt 1) oraz art. 17 ust. 6 ustawy.
17. Zgodnie z dyspozycją § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
18. Per analogiam 12 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
19. Na podstawie dyspozycji § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
20. Zgodnie z dyspozycją § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
21. Zob. także Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie właściwego sposobu przekazywania kart uodpornienia z oddziału noworodkowego do podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub pomiędzy podmiotami leczniczymi w przypadku zmiany świadczeniodawcy; dostęp: www.pssewloclawek.pl

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań