mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Artykuły przeglądowe: Chirurgia ogólna

 • Żywienie pacjentów z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii – postępowanie praktyczne. Cz. 2

  Niniejszy artykuł stanowi autorskie opracowanie przeglądu Thibault R. i wsp.: Nutrition of the COVID-19 patient in the intensive care unit (ICU): a practical guidance. Crit. Care. 2020; 24(1): 447.

 • Owrzodzenia żylne – rozpoznawanie i leczenie

  W badaniu przedmiotowym owrzodzenia żylne są zazwyczaj nieregularnego kształtu i płytkie, o dobrze odgraniczonych brzegach, często lokalizują się nad wyniosłościami kostnymi. Mogą występować też objawy choroby naczyń żylnych, jak: żylaki, obrzęk lub wyprysk żylakowaty.

 • Aktualne strategie leczenia tętniaków tętnic trzewnych

  Do grupy tętniaków tętnic trzewnych zalicza się zmiany umiejscowione w obrębie pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej, tętnicy krezkowej dolnej oraz ich gałęzi. Rzadkie występowanie, często bezobjawowe, oraz przypadkowe wykrycie tętniaków tego typu utrudniają poznanie ich naturalnego przebiegu.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym z nadciśnieniem tętniczym

  American College of Cardiology i American Heart Association klasyfikują NT jako umiarkowany niezależny czynnik ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych w okresie okołooperacyjnym. Nie ma dowodów, że opóźnianie zabiegu do czasu wyrównania ciśnienia tętniczego (jeżeli tylko nie przekracza ono wartości krytycznych) prowadzi do istotnego zmniejszenia ryzyka powikłań w okresie okołooperacyjnym.

 • Leczenie przeciwbólowe w okresie okołozabiegowym

  Skuteczne leczenie przeciwbólowe powinno być priorytetem w okresie okołozabiegowym nie tylko dla anestezjologa, ale także dla lekarza operującego i personelu pielęgniarskiego. Każdy chory ma prawo do skutecznej terapii przeciwbólowej, zapewniającej komfort zarówno psychiczny, jak i fizyczny oraz umożliwiającej szybką rekonwalescencję i rehabilitację po zabiegu.

 • Sztuczna inteligencja w analizie obrazów ultrasonograficznych guzów tarczycy

  Ultrasonografię od wielu lat uważa się za badanie obrazowe pierwszego rzutu w diagnostyce chorób tarczycy z uwagi na swój nieinwazyjny charakter, niską cenę, powszechną dostępność i skuteczność w wykrywaniu zmian patologicznych. Aktualne polskie rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia raka tarczycy koncentrują się na ultrasonograficznych i klinicznych cechach ryzyka złośliwości ognisk.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym na chorobę nerwowo-mięśniową

  Każdego chorego na miastenię przed planowym zabiegiem operacyjnym należy skonsultować z neurologiem, optymalnie z neurologiem prowadzącym leczenie przewlekłe miastenii. Konsultacja powinna zawierać informacje o aktualnie przyjmowanych lekach i ich dawkach, w tym propozycję dawkowania inhibitorów acetylocholinoesterazy (IAChE) i leków immunosupresyjnych w okresie okołooperacyjnym.

 • Postępy w diagnostyce zaburzeń czynności odbytu i odbytnicy. Uzgodnione stanowisko ekspertów

  Wypracowane stanowisko uwzględnia aktualne wskazania do najczęściej wykonywanych badań obrazowych (ultrasonografia, obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego) i czynnościowych aparatu anorektalnego (manometria, badania neurofizjologiczne, badania rozciągania ściany odbytnicy oraz diagnostyka zaburzeń defekacji, w tym defekografia), jak również ich przydatność kliniczną i ograniczenia.

 • Stenty żylne: stan obecny i przyszłe kierunki rozwoju

  Celem leczenia zwężeń w układzie tętniczym jest przywrócenie perfuzji obwodowej bez rozwarstwienia ściany ani wynaczynienia krwi. Celem leczenia utrudnienia odpływu krwi żylnej jest natomiast wyeliminowanie obwodowego nadciśnienia żylnego. Idealny stent żylny musi zapewniać odpowiednią elastyczność, siłę oraz precyzję implantacji w warunkach anatomicznych i patofizjologicznych charakterystycznych dla przewlekłej choroby żylnej.

 • Chirurgia rekonstrukcyjna dna miednicy z zastosowaniem siatek polipropylenowych – co poszło nie tak?

  Częstość występowania zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej (POP) osiąga niemal 50% w populacji ogólnej i zwiększa się z wiekiem kobiety. Szacuje się, że u 6–19% kobiet POP wymaga operacji, przy czym ryzyko reoperacji z powodu nawrotu choroby po upływie 3–5 lat wynosi ok. 30%

 • Podstawowe zasady protokołu opieki okołooperacyjnej ERAS

  W niniejszym artykule przedstawiono nowoczesne podejście do opieki okołooperacyjnej według aktualnych wytycznych ERAS Society na przykładzie chorego na nowotwór jelita grubego.

 • Płynoterapia dla dociekliwych – okres okołooperacyjny

  Płynoterapia to niezwykle istotny element całościowego postępowania z pacjentem w okresie okołooperacyjnym. Jednak wiele interwencji z zakresu okołooperacyjnego stosowania płynów jest zbędnych i szkodliwych, ponieważ zaburzają homeostazę i mogą prowadzić do zwiększenia chorobowości i śmiertelności.

 • Profilaktyka przeciwzakrzepowa w przypadku operacji ginekologicznych

  U każdej pacjentki przed planową operacją ginekologiczną należy ocenić ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej. Zaleca się konsekwentne stosowanie na danym oddziale chirurgicznym wybranej skali oceny ryzyka zaadaptowanej do lokalnych uwarunkowań.

 • Opieka okołooperacyjna nad pacjentem z zaburzeniami czynności tarczycy

  Pomimo częstego występowania chorób tarczycy w populacji ogólnej nie opracowano dotąd wytycznych postępowania i jednoznacznych zasad kontroli czynności hormonalnej tarczycy przed planowanym i przed pilnym zabiegiem operacyjnym.

 • Przygotowanie do zabiegu chorego na cukrzycę typu 2

  Artykuł dotyczy jednego z najistotniejszych problemów medycyny okołooperacyjnej – postępowania z chorymi na cukrzycę. Waga problemu wynika przede wszystkim z bardzo dużej częstości występowania choroby w populacji.

 • Rozpoznawanie i leczenie częstych złamań w obrębie stopy

  Złamania w obrębie stopy należą do najczęstszych urazów tej okolicy badanych przez lekarzy rodzinnych. Zwykle dotyczą kości śródstopia i palców. Pacjenci zgłaszają się z różnymi objawami, najczęściej z bólem i trudnościami w chodzeniu.

 • Postępowanie okołooperacyjne u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe. Cz. 1

  Wskazówki dotyczące postępowania okołooperacyjnego u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe, którzy wymagają dużych zabiegów operacyjnych łączących się z koniecznością rozważenia przerwania leczenia przeciwpłytkowego.

 • Zespół cieśni nadgarstka: diagnostyka i leczenie

  Zespół cieśni nadgarstka (carpal tunnel syndrome – CTS), najczęstsza neuropatia uciskowa kończyny górnej, jest spowodowany uciskiem nerwu pośrodkowego w jego odcinku przebiegającym przez kanał nadgarstka.

 • Ostre zapalenie trzustki – ewolucja strategii leczenia

  Ostre zapalenie trzustki pod wieloma względami jest przykładem choroby, której chirurgiczne leczenie podlegało istotnym zmianom w ciągu ostatnich lat. Dotychczas opublikowano ponad 30 wytycznych opracowanych przez towarzystwa naukowe w różnych rejonach geograficznych. Niestety wyniki licznych badań ankietowych jednoznacznie pokazują, że opisane zalecenia przestrzegane są w stopniu niezadowalającym, a praktyka kliniczna często pozostaje w sprzeczności z danymi naukowymi.

 • Częste zapalenia powierzchownie położonych kaletek maziowych

  Zapalenie powierzchownie położonych kaletek to dość częsty problem w obrębie narządu ruchu. Kaletkami zabezpieczona jest większość miejsc w organizmie, gdzie elementy kostne są położone blisko skóry, a tkanki miękkie poruszają się nad kością.

162 artykuły - strona 1 z 9

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • NFZ zmienia zasady wypłaty dodatków covidowych
  Od 1 czerwca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem COVID-19. Oficjalnie dlatego, że trzecia fala pandemii wygasa. Nieoficjalnie – system wypłacania dodatków od miesięcy budził kontrowersje.
 • MZ: szpitale mają straty? Niech wezmą kredyt
  Zobowiązania ogółem szpitali publicznych w ciągu 4 lat zwiększyły się o ok. 4 mld zł. Tymczasem ministerialna recepta na wyjście z kryzysu jest co najmniej kontrowersyjna.
 • Dezawuowanie pracy lekarza
  Ostatni projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach dezawuuje pracę lekarza. Kiedy średnie wynagrodzenie specjalisty po podpisanym porozumieniu rezydentów z ministrem Szumowskim w 2018 r. zostało ustalone na poziomie 1,6 średniej krajowej, rząd, proponując zmianę na 1,31, wskazuje lekarzom zagraniczne kierunki wyjazdu – mówi MP.PL prof. Andrzej Matyja, prezes NRL.