mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Artykuły przeglądowe: Psychiatria

 • Powikłana żałoba: co nas czeka po pandemii koronawirusa

  Gdy powstawał ten artykuł, ponad 690 000 osób na całym świecie zapadło na chorobę spowodowaną przez SARS-CoV-2. W ponad 33 000 przypadków choroba ta zakończyła się zgonem. Choć na tak wczesnym etapie trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do prognoz dotyczących pandemii, oszacowano, że nawet w przypadku najkorzystniejszego scenariusza liczba ofiar śmiertelnych w skali światowej może sięgnąć 15 milionów osób.

 • Sztuka wyboru optymalnych dawek leków przeciwdepresyjnych – przegląd systematyczny z metaanalizą

  Zgodnie ze stanowiskiem autorów wytycznych postępowania klinicznego, terapię z użyciem LPD powinno się prowadzić z użyciem najmniejszych skutecznych dawek, a decyzje dotyczące ewentualnego ich zwiększania należy podejmować na podstawie wniosków z oceny klinicznej.

 • Potencjalne działania niepożądane związane ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych – przegląd systematyczny

  Autorzy omawianego artykułu podjęli próbę podsumowania i oceny wiarygodności metaanaliz badań obserwacyjnych, w których oceniano zależności między stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a ryzykiem działań niepożądanych.

 • Zaburzenia lękowe (nerwicowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

  Zaburzenia lękowe (dawniej określane jako „nerwicowe”) stanowią grupę różnorodnych zaburzeń o wspólnej genezie historycznej związanej z pojęciem „nerwicy”, a w ich powstawaniu, rozwoju i przebiegu istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne.

 • Kluczowa rola lekarzy rodzinnych w diagnostyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

  Obecnie niedostępne są badania przesiewowe w kierunku BD do stosowania w POZ. Zgodnie z zaleceniami NICE (National Institute for Health and Care Excellence), diagnozując depresję u pacjenta, lekarze rodzinni powinni zapytać o wcześniejsze epizody nadmiernej aktywności lub zachowań cechujących się rozhamowaniem; a jeśli objawy te utrzymywały się dłużej niż przez 4 dni, pacjent powinien zostać skierowany do psychiatry.

 • Zaburzenia lękowe uogólnione w dzieciństwie – cz. 2. Diagnostyka i leczenie

  Niektóre dzieci temperamentalnie cechują się bardziej lękliwym usposobieniem i jeśli nie powoduje to ich cierpienia i nie utrudnia w znaczący sposób funkcjonowania, nie wymagają leczenia. Szczególnym wyzwaniem jest ocena pod kątem zaburzeń lękowych niemowląt i dzieci młodszych. Kontakt werbalny w tych początkowych latach życia jest ograniczony, więc podstawą lekarskiej oceny w tym przypadku są w dużej mierze przekazy niewerbalne.

 • Zjawisko germofobii w czasach pandemii

  W ostatnim czasie w związku z pandemią związaną z zakażeniami SARS-CoV-2 obserwuje się wzrost liczby osób doświadczających silnego stresu i rozwijających jako rezultat takiego narażenia różnorodne objawy lękowe. Takie zaburzenia są bardzo częste i może być nimi dotknięte około 1/4 społeczeństwa narażonego na zakażenie.

 • Ofiara zgwałcenia budzi popłoch

  Zgwałconą kobietę, która ma zasoby, stać na prywatnego psychologa, na adwokata. Natomiast do państwowego systemu pomocy trafiają osoby ubogie, z wielodzietnych, biednych rodzin, ludzie z niepełnosprawnościami, często ofiary z wtórną, wielokrotną traumą.

 • Zmierzch elektronicznych papierosów?

  Czy palenie e-papierosów jest bezpieczne? Jaki wpływ na stan zdrowia ma używanie przez młodzież e-papierosów? Czy e-papierosy są mniej szkodliwe od tradycyjnego palenia tytoniu?

 • Kryteria rozpoznawania przewlekłej bezsenności

  Objawy bezsenności mogą pojawić się w dowolnym momencie życia, przy czym pierwszy epizod występuje najczęściej w okresie wczesnej dorosłości. Rzadziej bezsenność ma swój początek w dzieciństwie lub okresie dojrzewania, choć trudności ze snem obecne są również wśród dzieci i młodzieży.

 • Kiedy powinno się kierować pacjenta z bezsennością do specjalisty?

  Bezsenność to jedna z najczęstszych dolegliwości, z jakimi zgłaszają się pacjenci do gabinetu lekarza POZ. Według statystyk prowadzonych w państwach europejskich na objawy bezsenności skarży się 25–51% populacji.

 • Jakie leki może przepisać lekarz POZ pacjentowi z bezsennością, a jakich nie powinien zalecać?

  W krajach rozwiniętych odsetek osób, które spełniają kryteria rozpoznania bezsenności, sięga 10–15%. Z pacjentami zgłaszającymi objawy zaburzeń snu lekarze pierwszego kontaktu będą spotykać się zapewne coraz częściej.

 • Zasady leczenia bezsenności w POZ

  Plan terapii w przypadku bezsenności powinien uwzględniać optymalizację leczenia ukierunkowanego na zaburzenia psychiczne bądź somatyczne, które mogą leżeć u podstaw problemów ze snem. Nawet u 60% pacjentów cierpiących na bezsenność stwierdza się współtowarzyszące zaburzenia psychiczne, zwłaszcza depresję, zaburzenia lękowe lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.

 • Psychologiczne następstwa kwarantanny i jak im zapobiegać

  W artykule przedstawiono psychologiczne następstwa kwarantanny w czasie epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia, oraz możliwości przeciwdziałania jej negatywnym efektom.

 • Zaburzenia snu związane ze stosowaną farmakoterapią

  W ostatnich latach sposób ujmowania problemu bezsenności ulega zmianie. W przeszłości dążono do kategoryzacji problemów ze snem w zależności od ich podłoża. Stan obecnej wiedzy co do związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zmianami na poziomie biologicznymi i psychicznym nie jest jednak satysfakcjonujący.

 • Przewodnik leczenia bólu. Farmakoterapia wielolekowa bólu przewlekłego

  Jakie analgetyki i koanalgetyki warto ze sobą łączyć, a jakich połączeń należy unikać?

 • Zasady diagnostyki przewlekłej bezsenności u pacjentów POZ

  Niedostateczna realizacja potrzeby snu już po kilku dniach prowadzi do złego samopoczucia i pogorszenia funkcji poznawczych. Jeśli problem jest przewlekły, prowadzi do szeregu niekorzystnych następstw zdrowotnych.

 • Okołoporodowe problemy zdrowia psychicznego: garść praktycznych uwag diagnostycznych

  W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na praktyczny, a przede wszystkim ludzki wymiar problemów związanych z diagnostyką okołoporodowych zaburzeń psychicznych – odchodząc tym samym od „proceduralnego” dyskursu dominującego w debatach na temat nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

 • Kompendium psychofarmakoterapii: wortioksetyna

  Wortioksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym. Zdaniem autorów aktualnych wytycznych postępowania klinicznego można ją traktować jako jeden z leków pierwszego wyboru u chorych na dużą depresję lub jako użyteczną opcję terapeutyczną u osób, których wcześniejsze próby leczenia przeciwdepresyjnego nie przyniosły zadowalających efektów.

 • Lepsze rozumienie dużej depresji: od klasyfikacji do wyboru metody leczenia

  Zaledwie u <30% chorych na dużą depresję udaje się uzyskać remisję w toku pierwszej próby terapii z użyciem leku przeciwdepresyjnego. Jak można poprawić ten stan rzeczy?

160 artykułów - strona 1 z 8

UWAGA!

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Mamy powód do dumy
  25 lipca 2001 roku Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po dwudziestu latach na temat początków systemu ratownictwa i tego, co się w nim zmieniło, mówi Andrzej Ryś, ówczesny wiceminister zdrowia.
 • Szybsza intensyfikacja i personalizacja leczenia
  Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyniosła zapowiedź przemeblowania metod terapeutycznych niewydolności serca. Czas przygotować się na rewolucję – komentuje prof. Przemysław Leszek.
 • POZ musi otrzymać narzędzia
  Jeśli na poziomie POZ ma się zatrzymywać 80-85 proc. pacjentów, musimy mieć rzeczywistą możliwość koordynacji opieki nad pacjentami – o pracach zespołu do spraw zmian w POZ mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.